Ziemassvctku eglite 80 cm

Galvenais Ziemassvçtku rotâjums ir Ziemassvçtku eglîte, tas nav jautâjums. Visi, pirms Ziemassvçtkiem vai Ziemassvçtku vakarâ, mçs dekorçjam Ziemassvçtku eglîti ar krâsainiem rotâjumiem, gaismâm un íçdçm, mçs reti pakârâm kûkas un oriìinâlos saldumus, ko vçlâk mazie vçlçtos çst. Tomçr, vai kâds kâdreiz ir domâjis par Ziemassvçtku eglîtes vçsturi un kâpçc tas ir patiesi svarîgi Ziemassvçtku tradîcijâs?

Ir daudz teoriju, kurâs pieminçts, no kurienes nâk Ziemassvçtku tradîcijas. Es, cita starpâ, atbildu, ka koka dekorçðana ir notikums pçc miruðo dienas svinçðanas Româ, otrs ir Edçnas koka simbolisms. Bet vçl vairâk reiþu tuvâk mums, Martin Luther bija lielisks atbalstîtâjs skuju koku dekorçðanai pirmsskolas sezonâ, tikai atsaucoties uz mâcîbâm, ka koka dekorçðana ar spilgtiem rotâjumiem un âboliem simbolizç kâda cilvçka pârorientçðanu uz Dievu. Ðî sistçma jau ir izplatîjusies visâ pasaulç. Var teikt, ka ðodien, ne tikai Polijâ, bet arî vairâkâs Eiropas un Amerikas valstîs, Ziemassvçtku eglîte ir sagatavota, pateicoties Vâcijas iniciatîvai.

Mûsdienâs vecâ Ziemassvçtku eglîte ir izòemta no dokumenta un âbolu segmentiem, apðuvusi Ziemassvçtku eglîtes ar krâsainiem bumbiòâm, íçdçm un gaismâm. Jebkurâ gadîjumâ, tikai pçdçjo 30 gadu laikâ jûs varat redzçt lielu pavçrsienu Ziemassvçtku eglîtes popularitâtes ziòâ. Tâpçc pagâtnç ïoti bieþi izmantotâ darbîba bija koka dekorçðana ar pîtie rotâjumi, íçde bieþi bija roku darbs ar interesantu papîru, savukârt sveces tika piestiprinâtas ar îpaðiem klipiem (kad to ir viegli uzminçt, diemþçl tas nebija uguns. Tad pîtie ornamenti centrâlajâ daïâ tika aizstâti ar dzîvniekiem vai rotaïlietâm imitçjoðiem riekstiem, un kâ papildinâjums bija tâ saucamie eòìeïu mati, t.i., piekârti sudraba vai zelta plânas stringbiksîtes un hipha pavedieni, kas bija paredzçti integrâcijai ar sniegu. Tagad, kâ jûs zinât, Ziemassvçtku rotâjumu formu un krâsu daudzveidîba ir stipra, lai noteiktu, vienmçr dominç zelta, sarkanâ un zaïâ toòos, kas tiek identificçti ar brîvdienâm.

Jau gadiem ilgi kâ Ziemassvçtku eglîtes vçsture, tâpat kâ cilvçki, bija pagrieziena tendence, kas bija interesanta tâs greznoðanai. Un tas nebûtu mainîjis to, ka kopð Lutera pirmâs Ziemassvçtku Ziemassvçtku eglîtes laikâ ðî metode ïoti stingri iesakòojâs Ziemassvçtku klasç un apsverçsim iespçju, ka tâ netiks drîzumâ.