Vannas grunts

Elektrostatiskâ iezemçðana ir elektrostatiska iezemçðana, ko izmanto transportâ un visa veida uzliesmojoðos ðíidrumos, pulveros un gâzçs. Elektrostatiskâ iezemçðana lielâ mçrâ samazina sprâdzienbîstamîbas vai daþâdu veidu degoðu vielu aizdegðanâs risku dzirksteïaizdedzes samazinâðanâs rezultâtâ. Nekontrolçta izlâde var aizdegt ðíidruma un skrieðanâs maisîjumu, un tâdçjâdi arî sprâdzienu.

Protams, ir iespçjams novçrst paðaizdegðanâs un sprâdziena risku. Lai esoðâs papildu struktûras varçtu pârvadât, tâm jâatceras nopietns zemçjums vai elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde. Ðis elektrostatiskâs iezemçðanas veids bûtiski samazinâs transportçjamo degvielu sprâdziena risku. Ðis modelis ir vienkârðs iezemçjums no iezemçjuma terminâïa un vadu. Zemçjuma kabeïiem ir raksturîga zema elektriskâ pretestîba un ïoti augsta izturîba pret mehâniskiem bojâjumiem. Protams, jûs varat izmantot sareþìîtâku iezemçðanas sistçmu, kurai ir aizsardzîbas sistçma, kas ïauj transportçt vai izlaist produktu tikai tad, kad zeme ir pareizi pievienota.Vai esat pârsteigts, izmantojot ðo zemçjuma modeli? Visbieþâk tos svin dzelzceïa tankkuìu, ceïu cisternu, mucu iekrauðanas un izkrauðanas laikâ, un, no otras puses, kâ procesa iekârtu pierâdîjumu. Lai radîtu sprâdzienbîstamîbu, tâ veic un sajauc un izsmidzina vai sûknç daþâda veida uzliesmojoðas vielas. Iedarbîbas laikâ uzliesmojoðâm vielâm elektrisko lâdiòu veido, saskaroties ar daïiòâm vai atdalot tâs. Ikreiz, kad uzliesmojoðu vielu grupâ rodas elektrostatiska lâdiòa, rodas risks. Svarîgs princips jebkurai aizsardzîbai pret elektrostatisko izlâdi patiesîbâ ir liels skava un labi izvçlçts kabelis, kas dod iespçju veikt elektrisko lâdiòu zemçjuma nolûkâ.Ir dârgi, ka zemç izmantotajâm skavâm un kabeïiem jâatbilst ïoti stingrâm vadlînijâm, kas vçrstas uz testa lîniju. Paðlaik labâkie rezultâti tiek sasniegti ar mûsdienîgiem sistçmas iezemçðanas veidiem.