Vakuuma lavas iepakodanas madinas

Vakuuma iesaiòoðanas iekârtas var izmantot arî rûpnîcâs, kâ arî delikâtos uzòçmumos. Tie ïauj iepakot pârtiku tâdâ veidâ, lai çðanas produkti bûtu pçc iespçjas ilgâki. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas (ko bieþi sauc par iesaiòotâjiem ir piederumi, kas paredzçti, lai izvadîtu gaisu no folijas iepakojuma iekðpuses un vienlaikus izveidotu hermçtisku blîvçjumu. Katra iepakoðanas iekârta, neatkarîgi no tâ konstrukcijas, ir bagâtîgi un ar teflona pârklâjumu.

Forte Love

Ðâdas ierîces cena ir aptuveni PLN 1000. Blîvçðanas stieòa garums ir aptuveni trîsdesmit pieci centimetri. Ierîcei parasti ir divas funkcijas: maisiòu iepakoðana un noslçgðana un vakuuma tvertòu, pudeïu koríu, vâku aizvçrðana, izmantojot pielikumu. Maisus ieteicams apstrâdât ar R-vac, E-vac vai lielâkâm formâm, gludu maisu izmantoðana ir iespçjama ar plçvi, kuras biezums ir 120 mikroni. Ierîces svars ir gandrîz èetri kilogrami. Korpuss ir izgatavots no parasti augstas kvalitâtes plastmasas vai nerûsçjoðâ tçrauda. Vidçjais dzîves ilgums ir aptuveni piecpadsmit gadi. Tîkla spriegums ir aptuveni divi simti trîsdesmit volti, un jauda ir aptuveni èetri simti W. Kopumâ trauka jauda ir ïoti augsta.Maðînas darbîba ir nepârprotama un piemçrota. Var pielietot tûkstoðiem metinâðanas ðuvju rindâ bez ierîces pârkarðanas. Tas tiek pievienots maðînu un maðînu daïu profesionâlai uzglabâðanai. Sûknis vienmçr ir augstas kvalitâtes lodîðu gultnis. Daþas ierîces ir arî digitâlais displejs.Lietotâjiem atkârtoti ir jâjautâ, vai izvçlçties kambara vai kameras maisiòu. Privâtajiem pieteikumiem papildus vidçjiem veikaliem, vienlaikus iepildot daþus - duci produktus, piemçrota bûs iepakotâja izvçle bez maisiem. Arî gadîjumâ, ja ir nepiecieðams iepakot iegarenas formas izstrâdâjumus (piem., Kûpinâtas zivis, lielâkas darbîbas iespçjas nodroðinâs iepakojams iepakotâjs (bez izmçra ierobeþojumiem - iespçja izmantot foliju apvalkâ.Ja ir problçma, ka dienâ vai partijâ tiek iepildîti vairâki produkti (veikali, virtuves, çdinâðanas uzòçmumi, raþotnes, kameras iepakoðanas maðîna to darîs viegli un labi, un somas bûs lçtâkas.