Uzocmuma rciins

Daudzâm sievietçm ðî projekta mçríis ir radît plaðu un mierîgu ìimeni. Tomçr joprojâm ïoti precçtiem pâriem rodas problçmas ar jaunu pçcnâcçju uzsâkðanu. Mçs varam novest pie neauglîbas, kad ik pçc daþiem gadiem, kad saskarsme ar partneri nav ieviesta nekâda veida kontracepcija, ola netiek apaugïota.

Mûsu baþas vislabâk apstiprina klînika. Ja visas drauga puses pûles rada nelaimîgu katastrofu, ir viegli doties profesionâlai palîdzîbai. Ir daudz iemeslu neauglîbai, tâpçc visas problçmas tiek atrisinâtas âtri. Neauglîbas klînika atjauno daudzu pâru cerîbu, jo ir pçdçjâ ârstçjama slimîba. Daþreiz pietiek ar farmakoloìisku ârstçðanu, lai pçc kâda posma varçtu baudît sievietes svçtîto stâvokli. Protams, pastâv arî liels risks, ka problçma ir cilvçku vai pat abu partneru pusç. Tâpçc ir svarîgi zinât neauglîbas patieso cçloni. Pçc tam, kad pacientam radusies atbilstoða problçma, neauglîbas klînika viòus vadîs meklçðanâ, ieskaitot ginekoloìisko. Projekta mçríis ir atklât jebkâdas patoloìiskas izmaiòas organismâ. Ja Jums ir infekcija, iekaisums vai infekcija, vispirms to dziedçjiet. Tikai tajâ brîdî, kad íermenis ir lîdzsvarâ ar sportu un garîgo, jûs varat sniegt turpmâkus pasâkumus neauglîbas ârstçðanai. Tas neietver cistas, miomas, audzçjus vai audzçjus. Sievietçm ovulâcijas traucçjumi, kas rodas neregulâras menstruâcijas laikâ, ir ïoti bieþi sastopams neauglîbas cçlonis. Arî olnîcu caurulîðu nepietiekamîba ir bieþs iemesls pçcnâcçju trûkumam. Noderîgs eksâmens ðeit ir ultraskaòas pârbaude. Dzemdes funkcijas var bût arî neveselîgas, un tad embrijam nav nekâdas vietas ligzdoðanai. Vîrieðiem neauglîbas galvenais iemesls ir spermas problçmas. Neauglîba ir atbildîga par neauglîbu, tâ ierobeþoto daudzumu vai samazinâto gameta struktûru. Klînikâ tiek òemts vîrieðu spermas paraugs, lai diagnosticçtu iespçjamâs slimîbas.