Ugunsdzcsibas hacked

Mçìinâjumi ugunsgrçkus dzçst, daudzi cilvçki atstâj gaismu ûdenim. Tad tas ir vienkârðâkais un visizplatîtâkais ugunsdzçsîbas lîdzeklis. Tomçr ugunsdzçsçji, ugunsdzçsîbas speciâlisti, ne vienmçr kompensç to. Dzçðanas materiâla izvçle prasa no miecçðanas materiâla.

Putu ugunsdzçsîbaDzçðamâ putas ir piemçrotas, cita starpâ, ugunsnedroðu ðíidrumu, piemçram, benzîna vai spirta, ugunsgrçkiem. Putas nevar izmantot, lai nodzçstu degðanas sârmmetâlus vai elektriskâs iekârtas un visu, kas reaìç ar ûdeni. Ar mainîgiem pulveriem ir visaugstâkâ izmantoðana.Atkarîbâ no to sastâva tos var izmantot, lai nodzçstu gandrîz visus dedzinoðos materiâlus. Ugunsdzçðanas gâzes, kas ir visbieþâk sastopamâ, kas ir oglekïa dioksîds, ir efektîvi ugunsgrçku dzçðanai, ogïu, koksa un sçra un metâlu, piemçram, kâlija, nâtrija, kalcija, dzelzs un cinka. Ûdens pilnîgi atbilst mûsu nozîmîgumam, saskaroties ar svarîgâm bioloìiskâs izcelsmes cietajâm vielâm, piemçram, koksni, papîru, ogles, salmus.

Tvaika ugunsdzçsîbas lîdzekïi - tvaiks kâ ugunsdzçðanas lîdzeklisLîdzîga attieksme, jo ûdenim ir tvaiks kâ ugunsdzçsîbas lîdzeklis. Iespçjams, ka dzîvos ðo materiâlu dedzinâðanas gadîjumos. Galvenâ atðíirîba starp tvaiku un ûdeni ir tâda, ka ûdeni var atskaòot jebkurâ vietâ, un tvaiks tikai atseviðíos dzîvokïos ar jaudu ne vairâk kâ 500 kvadrâtmetrus. Lielâkos dzîvokïos tvaika darbîba izrâdâs neefektîva. Laba dzçst ugunsgrçkus, ir nepiecieðams ne tikai zinâðanas par ugunsdzçðanas aìentiem pienâkas daþâdâm vielâm, bet arî patiesîba, un novçrtçjot to izmantoðanu uguns reìionâ.