Titana elektronmikroskops

Paðlaik metalurìija ir daïa no plastmasas veidoðanas un dibinâðanas procesiem, bet arî koncentrçjas uz grupu izpçti makro klasçs. Ðajâ jomâ pârbaudes parasti tiek veiktas ar metallogrâfiskiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Tomçr tikai nesen, atkarîbâ no daþâdâm metodçm, mikroskopi sâka kïût par metalurìiju. Mûsdienu stadijâs tie ir neaizvietojami grâmatas ar inþeniertehniskajiem materiâliem laikâ. Mûsdienâs metalogrâfiskie mikroskopi ir ïoti ieinteresçti ðajâ jomâ, kurus cita starpâ izmanto metâlu paraugu vai to atklâjumu izpçtei. Ir tâda pati attçlveidoðanas metode, kas tiek veikta uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi, cita starpâ, ietver elektronu mikroskopus, kurus viòi pçrk par atomu stâvokïa struktûras novçroðanu un gaismas mikroskopiem, kam raksturîgs mazâks palielinâjums. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos instrumentus, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam, rakstâ varam norâdît jaunu mikrokrâpju veidu vai to uzsâkðanu. Ir iespçjams vairâk aprçíinât fâzes daïu, kâ arî precîzu atseviðíu fâþu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam un nosakâm ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus jaunus svarîgus elementus no metalurìijas vîzijas problçmas. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi iegûs materiâla struktûras reâlai novçroðanai, pateicoties tam perspektîvâ mçs varam novçrst daudzas nevçlamas neveiksmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo pateicoties tam mçs jau varam konstatçt materiâlus defektus. Vienmçr òemiet vçrâ, ka ðâda veida mçbeïu apstrâde ir sareþìîta. No eksperimenta pçdçjâs sâkuma tikai kvalificçtâm personâm ir jâdarbojas.