Tirais gaiss pomeranijas 2016 gada izdevuma

https://dia-rem.eu/lv/

Katru dienu, kâ arî darbojoties mâjâs, mûs ieskauj jauni ârçjie elementi, kas ietekmç ilgumu un labklâjîbu. Papildus elementârajiem apstâkïiem, piemçram, atraðanâs vieta, temperatûra, vidçja gaisa mitrums utt., Mçs varam veikt arî ar bagâtîgâm gâzçm. Gaiss, ko elpojam, nav 100% tîrs, bet, protams, ir piesâròots. Pirms putekïu putekïu sablîvçðanas mums ir iespçja sevi pasargât, valkâjot maskas ar filtriem, lai gan gaisâ ir arî citi piemaisîjumi, kurus bieþi ir grûti atrast. Toksiskas gâzes ir tâm centrâlas. Tie parasti tiek atrauti, pateicoties tâdâm maðînâm kâ toksisks gâzes sensors, kas atklâj daïiòas no gaisa un mâca viòus par to klâtbûtni, tâdçjâdi liekot mums bût bîstamiem. Diemþçl draudi ir ârkârtîgi nopietni, jo daþas vielas, ja ir pierâdîjumi par oglekïa monoksîdu, ir bez smarþas un sistemâtiski to uzturçðanâs sfçrâ rada nopietnus veselîbas bojâjumus vai nâvi. Pie CO mçs sagaidâm arî citus detektora nosakâmus fosilus, lai pierâdîtu ûdeòraþa sulfîdu, kas pieauguðo koncentrâcijâ ir nenozîmîgs un izraisa âtru paralîzi. Nâkamâ indîgâ gâze ir oglekïa dioksîds, tikpat slikta kâ vecâ un amonjaka gâze, kas rodas atmosfçrâ, bet ir populârâka koncentrâcija, kas apdraud iedzîvotâjus. Toksisko elementu sensori var arî noteikt ozonu un sçra dioksîdu, kuru ðíidrums ir lielâks par saturu un satur slîpumu uz lielu vietu aizpildîðanai pie zemes - no pçdçjâ faktora tikai situâcijâ, kad mçs esam pakïauti ðo elementu darbîbai, sensoriem jâatrodas pareizajâ vietâ viòð varçja sajust draudus un informçt mûs par viòu. Citas toksiskas gâzes, ko detektors var mûs brîdinât, ir kodîgs hlors un ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds, kâ arî viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Kâ redzat, ir vçrts uzstâdît toksisku gâzes sensoru.