Tehniska tulkodanas kurss

Starptautiskajai sadarbîbai starp daþâdâm uzòçmçjdarbîbas nozarçm ir jâievçro vienoti standarti, kuru pareiza izpratne ir piemçrota piemçrojamo likumu îstenoðanai. Plânâ, lai uzlabotu defektu koordinâciju un atbalstu saziòai starp ârvalstu uzòçmçjiem, speciâlisti no citâm lietâm rada tehniskos tulkojumus, kas nepiecieðami apspriestajâs procedûrâs.

Nepietiek ar valodas zinâðanâmTehniskie tulkojumi ir tulkojumu veids, kuru tulkotâjs papildus noteiktâs valodas zinâðanâm pieprasa un tehnisko izglîtîbu izmanto telpâ, uz kuru attiecas îpaðs teksts. Minçtâ specializâcija ir nozîmîga nozaru zinâtniskâs vai tehniskâs terminoloìijas dokumentu tulkoðanâ. Tâpçc tehniskâ tulkojuma sagatavoðana ir uzòçmums, kas ir pasûtîts speciâlistiem inþenieru vai pçtnieku valodu prasmçs.

Tehniskâ dokumentâcija

avots:Dokumenti, uz kuriem attiecas tehniskâ tulkoðana, ietver: lîgumiem, specifikâcijâm, programmâm, rokasgrâmatâm, katalogiem un standartiem. Ir vajadzîgs zinâms iespaids par darba vietâm, kas liek jums iegût virzîtas zinâðanas, proti, attiecîbâ uz raþoðanu, rûpniecîbu, mehâniku, datorzinâtnçm vai elektroniku. Bieþi pirms tehniskâs tulkoðanas uzsâkðanas ar klientu tiek analizçts dokumentu saturs, kas saistîts ar profesionâlâs terminoloìijas un nozares vârdnîcas rafinçðanu. Konsultâcijas tiek izmantotas, lai standartizçtu dokumenta leksiku attiecîbâ uz uzòçmuma izmantoto specializçto vârdu resursiem. Profesionâïi arî iesaka, ka konkrçtajâ valodâ tulkotie tehniskie tulkojumi bûtu jânodod arî dzimtâ valoda, lai pârbaudîtu konkrçtu dialektu, lai bûtu pilnîgi pârliecinâti par mûsu tulkojuma skaidrîbu un saskaòotîbu.