Subsidijas rietumpomothes uzocmuma attistibai

Visa personâls Polijas tirgus analîtiíi un vadîtâji visaugstâkajâ lîmenî neizpratnç par to, kâ uzlabot darbîbu savu zîmolu, lai tie varçtu konkurçt ar saviem Rietumu kolçìiem. Tas nav tâlu, lai atrastu labvçlîgu risinâjumu paðu problçmu. Polijas iestâdes un uzòçmumi katru gadu zaudç savas pârmçrîgas naudas summas rezultâtiem nâkamajos konkursos zaudçja veselîgu investîcijas.

Ja mçs varçtu mainît ðo ideju, mums tiktu dota iespçja izmantot naudu, kas, iesûknçjot vietçjâ ekonomikâ, beidzot deva viòai pietiekamu iemeslu augt. Tikmçr ðie piedâvâjumi parasti tiek sniegti rietumu uzòçmumiem. Poïi cieð no pçdçjiem finanðu zaudçjumiem, piemçram, ieguldîjumiem projektos, kas vçlâk nav iespçjama.Ðíiet, ka tâ virzâs uz priekðu tâ saukto. integrçta vadîbas sistçma. Mûsdienâs daudzu zîmolu spçks nav vienas personas un visu komiteju vai pat cilvçku apvienîbu rokâs. Tâ rezultâtâ lçmumu pieòemðanas process ir pârsteidzoði ilgâks. Bieþi vien lçmumi tiek pieòemti, kad tas ir acîmredzami straujð pçdçjâ laikâ.Problçmu novçro arî Polijas valdîba, kas uzòemas tâs rûpîgu pârbaudi. Tiek atkârtots îpaðas komitejas izveide, kas nodarbojas ar vienkârðu analîzi, lai novçrstu nevajadzîgu birokrâtiju, kas notiek efektîvâ lçmumu pieòemðanas procesâ.Polija ir vislielâkâ Eiropas grupâ ierçdòu skaits, kas ierodas kâdâ no pilsoòiem. Ðajâ gadîjumâ mums vajadzçtu òemt no Vâcijas paraugu, kas pirms pieciem gadiem pieòçma virkni likumu, kas vçrsti uz iespçju ar nevajadzîgu birokrâtiju. Pateicoties vçl mazâkâm amatpersonâm, valsts sâka ietaupît. Tas bija pat tâpçc, ka viòiem nebija âtri jâmaksâ ikmçneða alga. Un cilvçki - îpaði tie, kas atrodas lielâkajâ, valsts lîmenî, nopelna daudz.Lîdz ðim daþi no Vâcijas valsts prognozç, ka samaksâto atlaiðanas pabalstu summa ir pârâk zema, lai tos varçtu uztvert.