Stradajot par attalu vacu tulkotaju

Tulkotâjs ir sieviete ar filoloìisku izglîtîbu, kas, pateicoties zinâðanâm par divâm valodâm, var iztulkot mutvârdu izteiksmi vai tekstu no avota valodas mçría valodâ. Tulkoðanas process prasa ne tikai spçju apgût un interpretçt tekstu, bet arî komunikatîvo spçju formulçt savu atmosfçru citâ valodâ. Lîdz ar to, papildus lingvistiskajai kompetencei, tulkotâja birojs, kas ir labi orientçts darbâ, arî sniedz plaðu informâciju un spçju âtri apgût zinâðanas un praksi. Lîdztekus augstajâm materiâlajâm kompetencçm tulkotâjam ir jârada uzticîba abâm komunikâcijas pusçm.

Tulki atvieglo komunikâcijuTulks ir iesaistîts komunikâcijas veicinâðanâ, tulkojot zîmju valodu vai zîmju valodu, kas ïauj sarunâties starp diviem sarunu partneriem, kuri nevar sarunâties vienîgajâ valodâ. Tulkotâju tulkoðanas pakalpojumi galvaspilsçtâ ir îpaði populâri tulkoðanâ un tulkoðanâ. Vienlaicîgums ir mâcîðanâs regulâri bez iepriekð sagatavota teksta, kas tiek veikta kopâ ar runâtâja sniegto atzinumu. Lielas sanâksmes un konferences ir visizplatîtâkâ situâcija, kad tiek izmantota sinhronâ tulkoðana. Tulks dzîvo skaòu necaurlaidîgâ kabînç, kur viòð klausâs runâtâja runu ar austiòâm un vienlaikus veic tulkojumu, ko pârçjie dalîbnieki klausâs, izmantojot austiòu komplektus.

Nepârtraukta tulkoðana ir mazâk zinâmaSecîgais tulks ir nedaudz vienkârðots uzdevums, jo viòð ievçro runu, izmantojot îpaðu komentâru sistçmu, un tas ir, kad viòð runâtâjam dod runâtâja vârdus mçría valodâ. Tajâ laikâ viòð bija reâls tulkoðanas veids. Paðlaik pçdçjais ceïð tiek aizstâts ar sinhrono tulkoðanu, kas, pateicoties plaðajâm tehnoloìijâm, kïûst arvien populârâka. Sekojoðâ tulkoðana ir svarîga un atceras, jo piezîmei nepiecieðamâ laika aizkavçðanâs dçï oriìinâla teksta atskaòoðana mçría valodâ ir ilgâka. Tulku profesijâ neaizstâjamas starppersonu iezîmes ir fenomenâla atmiòa, lieliska spçja koncentrçties un spçja strâdât zem spiediena.