Stargarda majas lapas dizains

Elzab fiskâlâ printera galvenais uzdevums ir ierakstît datus par tirdzniecîbu. Fiskâlais printeris, atðíirîbâ no fiskâlâs valûtas, vienmçr strâdâ ar ârçju sistçmu, tâ saka, ka tas nav neatkarîgs instruments. Ðis ârçjais veids, piemçram, ir dators, kas aprîkots ar programmatûru, kas paredzçta konkrçtai nozarei.

Revitalum Mind Plus

Komunikâcija ir izveidota, piemçram, izmantojot RS232 seriâlo interfeisu. Ðâds risinâjums sniedz iespçju novçrtçt un apkopot ziòojumus nekâ vidçjais kases aparâts. Fiskâlo printeru papildu priekðrocîba ir veids, kâ izdrukât PVN rçíinus ârpus parastajiem ieòçmumiem. Printera pieslçgðana datoram garantç arî lielâku kontroli pâr izsniegtajiem dokumentiem. Krâsu TFT displeju iespçjams izmantot printerim. Kâ pierâdîjums 4,3 collu diametram. Tam jâbût integrçtam ar korpusu vai ârçjo. Pçc tam ðâds monitors tiek dots caur îpaðu kabeli, kas parasti ir pusotru metru garð. Ðâdâ displejâ, papildus pamatizvçlnei, klients var apskatît pârdoto preèu cenu kâ pierâdîjumu vai arî reklâmas klipus, kas reklamç attiecîgo vienîbu. Printeris ïauj pârdot preces ar nosaukumiem, kas ir garâki par parasto kases aparâtu, piemçram, varam izdrukât logotipu grafiskajâ struktûrâ Polijas uzòçmuma virsrakstâ, pircçja NIP uz kvîtis, kâ arî svîtrkodus ar kvîti. Izdrukas var izgatavot uz papîra, un papîra platumu var pagriezt atkarîbâ no lietotâja vajadzîbâm. Daþi fiskâlie printeri piedâvâ elektronisku kopçðanu SD lîgumâ. Datus no printera vai datora statusa var piekïût datiem, kas ierakstîti SD kartç. Ievads informâcijai, kas rakstîta SD mâjas lapâ, ïauj jums apskatît, ziòot un kopçt visas iespçjas, ko lietotâjs vçlas. Kâ pierâdîjums ir iespçjams izdrukât pârskatu par materiâliem, par kuriem tika mainîtas nodokïu likmes. Visâm ierîcçm nav parastâ kases aparâta.