Skarienekrans 23 collas

GASTRO POS ir programma, kas ïauj bezrûpîgu un intuitîvu pârdoðanu, kas izveidota vairâkâs kustîbâs caur skârienekrânu. Tâ kâ tas ir ïoti moderns organisms gastronomijas veikalâ, tas spçlç ar vadoðo restorânu pavâru atpazîstamîbu. Tâs intuitîvais pakalpojums palîdz viesmîïu darbâ, un tas atvieglo jaunu darbinieku apmâcîbu.

Pateicoties ïoti patîkamai, intuitîvai darbîbai, tai nav nepiecieðamas dârgas un ilgstoðas apmâcîbas, un ïoti noderîga metode, izmantojot skârienekrânu, sajaucot ar lielu funkciju klâstu, daudz vairâk nekâ tikai stingrs, vienots dzîvoklis, bet vairâk gastronomijâ.

Individuâla funkciju izvçlePateicoties daudziem darbiem un GASTRO POS moduïiem, tas ir daudz jutîgas sistçmas, kas saslimt uz laukuma. Saistîbâ ar atraðanâs vietas profilu vai bâru, krogu un pat restorânu varat pielâgot un personalizçt iespçjas, kas bûs vispiemçrotâkâs jûsu vajadzîbâm.

droðîbaPiesakoties mûsu cilvçkiem programmâ, ievadot unikâlu kodu, pirkstu nospiedumu vai izmantojot magnçtisko karti, iespçjams pilnîbâ uzraudzît tâ laiku gan tâ, kad, gan augïi tiek radîti. Atkarîbâ no amata, jûs joprojâm varat iestatît opcijas skatu tâ, lai tas bûtu pielâgots indivîda autoritâtei, piemçram, viesmîlis redz tikai pârdoðanu, menedþeris redz pârdoðanu un izsniedz rçíinus, darba devçjam ir pieejamas visas iespçjas. GASTRO POS ïauj samazinât îpaðuma zaudçjumus un palielinât peïòu. Pos gastro programma arî atvieglo norçíinu pakalpojumus gastronomijâ.

Programmas priekðrocîbas:

touchscreen atbalsts, ar daþiem klikðíiem;ekrâna atbilstîba jûsu vajadzîbâm;rçíinu un pasûtîjumu kontrole;pârredzami izstrâdâts atkauloðanas ekrâns;attçla prezentâcija;samierinât viesmîli kâdâ brîdî;ietaupît darba laiku;nav grûti mainît çdienus;vienoðanâs ar virtuvi;pasûtîjumu un rçíinu pârbaude;elastîga cenu veidoðana;noteikto atlaiþu kontrole;savietojamîba ar viesnîcu komandâm un piederumiem îpaðâm operâcijâm.