Sinhrona tulkodana poiu valoda

Secîgâ tulkoðana, ko sauc par pçctulkojumu, ir vienîgâ interpretâcijas kârtîba un tiek veikta pçc runâtâja runas. Tulks tiekas blakus runâtâjam, uzmanîgi klausâs viòa problçmas un veic to kopsummâ nâkotnes valodâ. Viòð bieþi runâ no iepriekð izteiktajiem komentâriem runas laikâ. Ðobrîd secîga tulkoðana bûtiski mainâs sinhronajâ tulkoðanâ.

EcoSlim EcoSlim - Nodrošiniet efektīvu svara zudumu bez nevajadzīgām pūlēm!

Sekojoðâ tulkoðanas metode aprobeþojas tikai ar jaunâko ieteikumu izvçli un ziòojuma mçríi. (Angïu valodas "tulks" tiek uzskatîts par vârdu "interpretçt".Secîgâ tulkoðana galvenokârt tiek organizçta ar minimâlu dalîbnieku skaitu, piemçram, speciâlistu sanâksmçs, ekskursijâs, sarunâs, mâcîbu sesijâs, preses konferencçs vai biznesa sanâksmçs. Secîgâkas interpretâcijas tiek izmantotas vairâk, ja organizatoram nav iespçjas nodroðinât labu aprîkojumu, kas nepiecieðams sinhronai tulkoðanai. Reizçm nâkas saskarties ar faktu, ka pat pieredzçjis tulkotâjs dod priekðroku îsâkiem runas fragmentiem vai pat teikumam pçc teikuma, lai paustu tikai paziòojuma saturu. Tomçr tas jau ir sakaru tulkojums. Secîgâ tulkoðana atðíiras no sakaru tulkoðanas tikai pçc tulkojamo fragmentu garuma. Plaðâkajâs sanâksmçs tiek veikti tulkojumi, jo tie ir vairâki bîstami klientam, kurð ir spiests gaidît daþas sekundes apmâcîbai.Secîgâ tulkoðana ir bîstams darbs, kas vçlas labu tulkoðanu un izcilu valodu apguvi. Ïoti labi uzbûvçta un parâdîta skola spçj reproducçt pat desmit minûðu runu. Ietekme nav laika domât par pareizo vârdu. Tulkojuma laikâ viòam jâatceras numuri, datumi, vârdi vai uzòçmumi. Lai saglabâtu tulkojuma kvalitâti pirms raþoðanas uzsâkðanas, secîgajam tulka personâlam jâsaòem nepiecieðamie materiâli par materiâlu un tulkojuma apguvi. Tâtad viòi var dzîvot runu vai prezentâciju tekstus.