Sezonas darba tulkotajs

Tulka darbs ir ârkârtîgi svarîgs un ïoti atbildîgs darbs, jo ðâdai ietekmei ir jâdod abiem tematiem nozîme, ka viòi runâ no otras puses. Lîdz ar to tas nav tikai jâatkârto vârda vârdiem, tas, kas ir teikts, bet gan paustu izteiksmes nozîmi, saturu, bûtîbu, un tad tas ir grûtâk. Ðâds tulkotâjs ir ïoti nozîmîgs komunikâcijâ gan izziòas, gan viòu traucçjumu gadîjumâ.

Dzçriens no tulkojumu rindâm ir secîga tulkoðana. Tâtad, kâdi tulkojumi ir pârâk tie, ko viòi izmanto privâtajâ îpaðumâ? Nu, kad sieviete runâ par sevi, tulkotâjs uzklausa noteiktu jautâjumu grupu. Pçc tam viòð var veikt piezîmes un var tikai iegaumçt runâtâja vajadzîbas. Ja tas aizpilda kâdu no jûsu uzmanîbas aspektiem, tad tulkotâja uzdevums ir nodot savu uzmanîbu un saturu. Kâ jau minçts, nedrîkst bût konsekventa atkârtoðanâs. Tâpçc ir nepiecieðams izteikt izteiksmes jçgu, principus un nozîmi. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs attîsta savu runu, atkal sadalot to grupâs. Un, protams, viss notiek sistemâtiski, lîdz tiek sagatavots paziòojums vai sarunu biedra atbilde, kas joprojâm ir privâtajâ valodâ, un viòa uzmanîba tiek komentçta un izdota svarîgai personai.

Ðis tulkojums ir jûsu lçmumi un vçrtîbas. Trûkums ir tas, ka tas kârdina regulâri. Izpausmes fragmenti, tomçr ðie fragmenti var izjaukt koncentrâciju un koncentrçties uz izteiksmi. Tulkojot daïu no teksta, jûs varat viegli novçrst sevi, aizmirst par kaut ko vai vienkârði pârspçt ritmu. Ikviens var saprast visu, un komunikâcija tiek saglabâta.