Rupniecibas attistibas aientura angiu

Kâdu laiku mûsu civilizâcijas nozare stiepjas ïoti âtri. Îpaði tas ir iespçjams jau vairâkus gadu desmitus, kas ir pagâjuði kopð pirmie datori tika izgudroti. Plaðâs datorizâcijas un datorizâcijas laikâ ir grûti izpildît klientu prasîbas, ja maðînâs tiek veikts nozîmîgs darba apjoms. Tâ kâ ir svarîgi spçt izmantot programmatûru, kas vada aizvien nozîmîgâku mâkslu gandrîz visâs rûpniecîbas nozarçs.

Piemçram, ïaujiet tai bût starp modernâkajâm nozarçm, proti, trîsdimensiju drukâðanu, kas paredz attîstîties vçl intensîvâk un ir paredzams, ka tâ bûs pamats daudzâm jomâm. Kâ pirmo argumentu mçs varam pievienot transplantâciju. 3D printeri gatavo veselas ðûnas no specifiskâm ðûnâm, piemçram, kuòìa, sirds, aknu vai auss, kas ir salîdzinoði lçtâk, ja salîdzinâm to ar sareþìîtu orgânu iegûðanu no labiem donoriem.Tieði tâpçc rûpnieciskâ programmatûra ir îpaði svarîga ðeit, kas veic atseviðías ðâdas printera funkcijas. Ierîcei ar interesantu precizitâti jâzina, kurð elements ir novietojams tajâ plaknç, kurâ ir norâdîta izejas produkta forma.No otras puses, ja mçs kâ atskaites punktu izmantosim citu nozari, vismaz pa tâlruni, mçs redzçsim mazliet tâs lietojumprogrammu. Tas ir pietiekami, lai aplûkotu neiedomâjamo lietojumprogrammu daþâdîbu, kas tiek piemçroti arvien pieaugoðajiem mobilo tâlruòu un planðetdatoru dizainiem. Mobilâs ierîces paðas bieþi vien òem datorus.Datoru spçles var pievienot kâ ðo argumentu. Mûsdienu rûpniecîbâ programmatûras nozîme ir absolûti acîmredzama un tai nav nepiecieðami komentâri.Es domâju, ka lielâkâ daïa no iepriekð minçtajiem iemesliem un racionâlâm domâm pârliecinâja raksta lasîtâjus par programmatûras lielo nozîmi nozarei un pârliecinâja viòus par konkrçtâm domâm.