Rituali tiru partiku

Neapðaubâmi, neaizsargâts çdiens neizbçgamajâ (un salîdzinoði âtri kursâ notiek daþâdâs íîmiskâs transformâcijâs. Tie veido radîtas (ðîs izmaiòas, galvenokârt, daþâdu mikroorganismu darbîbu. Nav nozîmes, ka, protams, temperatûra ir augsta. Cîòa arî iekïûst abu fermentu darbîbâ tajâ paðâ gaisâ.

Starp citu, gaiss ir viens no parastajiem pârtikas pakâpeniskas pasliktinâðanâs iemesliem. Kâpçc tas notiek? Ðâda apgrozîjuma iemesls ir tas, ka oksidâcijas procesi - cieðâ daudzstâvu veidâ - noved pie brîvîbas no pçdçjâ, ka pârtika de facto zaudç savas uzturvçrtîbas puses. Tas zaudç un uz vienu garðu un - kas ir svarîgi - kvalitâte. Tomçr ir veids, kâ to novçrst. Tas ir tâ sauktais vakuuma pârtikas iepakojums. Ðâda iepakojuma ietekme var pârsteigt daudzus cilvçkus. Kâpçc? Vakuuma iesaiòoðana ievçrojami - patieðâm nozîmîgâ veidâ - paplaðina ðâdâ veidâ uzglabâto pârtikas produktu un daudzu çdienu izturîbu.

Turklât tam vajadzçtu bût un, ka mçs varam vakuumâ iepakot daþâdus veidus. Îsi runâsim par katru no tiem. Mçs varam - daþiem vienkârðojumiem - atðíirt trîs veidus.

Bioveliss Tabs

Pirmais no tiem ir iepakojums ar tieðu tâ saukto izmantoðanu vakuuma maisiòi. Tie tiek aizvçrti ar speciâlu metinâðanas iekârtu vai ðîm vakuuma iepakoðanas iekârtâm.

Jaunâ procedûra ir iepakoðana, izmantojot îpaðus vakuuma konteinerus. Ðeit mçs gribçtu arî vakuuma hermçtiíi çdienam, jo tas ir caur to, ka konteineri ir jâaizver. Tomçr mçs varam izmantot ðo pienâkumu un tâ saucamo manuâlais sûknis.

Cits veids ir pârtikas iepakoðana ar citu, specializçtu un hermçtisku iepakojumu, kam ir nepiecieðamâs îpaðîbas, atbalstu.

Atgrieþoties pie jautâjuma sirds, ir skaidri jâapzinâs, ka daþâdu pârtikas produktu vakuuma iepakojums patieðâm var dot labus panâkumus attiecîbâ uz ievçrojamu vai pat ïoti labi zinâmu pârtikas produktu izturîbas paplaðinâðanu.

Statististi râda, ka, piemçram, maize var nokïût (daþos vidçjos lîdz 7-8 dienâm, ja tas ir iesaiòots vakuumâ. Bez ðâdas paketes tâ ilgs no divâm lîdz èetrâm dienâm. Atðíirîba tad ir acîmredzama. Tçja ar izmaiòâm var izturçt lîdz 12 mçneðiem, nezaudçjot pilnas îpaðîbas, ja tâ ir vakuuma iepakojumâ. Bez pçdçjâ laika viòas pilnvaras tiek pieðíirtas uz vienu vai trim mçneðiem. Pârtikas vakuuma aizzîmogoðana, kâ arî profesionâls iepakojums ar ðâdu galamçríi var bût labs ieguldîjums.