Rikojuma saglabadana uz seguma

Ka jûs esat aktîvs, kopâ ar visu ìimenes draugu, jûs saprotat, cik liels un cik lielas pûles tas maksâ, lai uzturçtu jûsu mâjas kârtîbu. Dienas putekïu tîrîðana, jautâjums par pareizu gaisa mitrumu, tas ir, putekðòu savâkðanu no zemes. Es domâju, ka putekïsûcçja vietâ, kas bûtu jâpârvieto no istabas uz istabu un jâpievienojas dzîvoklim (un daþreiz kabelis ir pârâk mazs!, Ir vçrts ieguldît centrâlajos putekïsûcçjos, kas tiek radîti telpâs un kam ir ðo trîs ierîèu cilvçki.

Ðis aprîkojuma standarts vietçjâ tirgû kïûst arvien populârâks. Centrâlâ putekïsûcçju sistçma ir iekârta, kas ir veiksmîga jûsu mâjas sienâs un tiek organizçta, savienojot garu cauruli ar speciâlajâm ligzdâm. Sûkðanas sistçma caur kanâliem, kas atrodas sienu iekðpusç, nodod netîrumus centrâlajai personai, tas ir, putekïsûcçjam. Netîrumi un gaiss izlej no çkas.

Mums nav jâuztraucas, ka, nejauði nepieredzçjot svarîgâkas lietas, mçs tos zaudçsim uz visiem laikiem. Sistçma slçpj tvertnç esoðâs lietas, kas nav cauri filtram.

Ðîs sistçmas, kas atvieglo tîrîðanu, uzstâdîðana nav jâveic iekârtâ, kas ir tikai organizçta. Çkâs, kas jau stâv, ieteicams uzstâdît bçniòus vai uzstâdîðanas kanâlus.

Ar ðâdu aprîkojumu mçs palielinâm savu darbîbu vçrtîbu, ne tikai izmantojot laika taupîðanas ierîces. Tas ir lielisks materiâls alerìijas slimniekiem. Centrâlie putekïsûcçji ïauj atbrîvoties no vairuma çrèu un oriìinâlo ziedputekðòu, kas ir alerìijas cçlonis. Gaiss çkâ ir siltâks un cirkulâcija palielinâs.