Programmas thurnala lejupielade

Symfonia tirdzniecîbas programma ir noderîga pârdoðanai. Nozares visbieþâk sastopamas nestabilos un mazos uzòçmumos. Programma sâkas ar krâjumu lîmeòa pilnîgu uzskaiti. Tas ïaus jums izveidot dokumentus: pârdoðanu, noliktavu, pirkumu un samaksu. Programma ir saistîta ar printeriem, kases aparâtiem un svîtrkodiem.

Programmas svarîgâkâs priekðrocîbasProgramma veidota divâs versijâs: pârdoðana (bez noliktavas servisa, pârdoðana ar noliktavu (ir noliktavu serviss. Programmatûra atbalsta skaidras naudas un bezskaidras naudas maksâjumus un joprojâm strâdâ ar bankâm. Tirdzniecîbas un pakalpojumu uzòçmumi attâlinâti izmanto Symfonia tirdzniecîbu. Programmatûra ïauj veidot grafiskos komplektus. Pateicoties programmai, mçs varam noteikt maksâðanas metodi un datumu, pârdoðanas cenu, diskonta summu, aizdevuma summu. Symfonia handel nodroðina pilnu pakalpojumu sniegðanu tirdzniecîbas, noliktavu un naudas dokumentiem. Programma sadarbojas ar plânu Symfonia Finanse i Ksiægowoúã. Ar saviem pakalpojumiem mçs varam izpildît pârskatus, periodiskus pârskatus, rotâcijas kontroli un piegâdi.

Programma ïauj veikt konkrçtu inventarizâciju. Lietderîgi ir materiâlu un ar tiem saistîto materiâlu paâtrinâtâ displeja demonstrçðana. Programmatûra atvieglo grâmatu ar darbuzòçmçju datubâzi. Cilvçkam ir iespçja piegâdât un rediìçt darbuzòçmçja bâzi. Klienti var tikt meklçti, cita starpâ pçc pasta indeksa, uzòçmuma nosaukuma. Pieteikums atbalsta daudzus þurnâlus. Symfonia ir tâ interfeiss (tas izskatâs jauki un viegli lietojams. Pateicoties tam, strâdâjot ar kameru, tas ir mobils un funkcionâls. Symfonia tirdzniecîbas programma, kas ir saistîta ar uzòçmumiem, kas nav jaunas elektroniskas iekârtas. Sistçmas stipra mâcîðanâs ir simfonijas tirdzniecîbas programmas liela priekðrocîba. Programmai nav nepiecieðami îpaði vingrinâjumi un izmaksas.