Pretplusmas putekiu savaccjs

Lemjot par rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ðâdi putekïu savâcçji ir vairâki veidi. Ekonomisko putekïu savâcçju pirmâ kârtîba ir norçíinu kameras. Tâpçc ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas nonâk lîdz ðâda putekïu savâcçja telpai smaguma ietekmç, nokrît uz putekïu savâcçja atseviðíâs apakðçjâs daïas, un attîrîta gâze, kas ir mierîgâka, ir brîvi atbrîvota no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðâda veida putekïu savâcçju svarîga priekðrocîba ir putekïu noòemðanas ceïð karstiem putekïiem.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tâs izceïas ar to, ka ðâdas organizâcijas atrodas râmî un veic daudz vienkârðâku bûvniecîbu. Vienmçr jânorâda, ka to efektivitâte nav svarîga. Tâpçc augstâkâs raþoðanas veikalos tie nedarbojas labi.Filtrâcijas putekïu savâcçji ir vçl viena suga. Filtru putekïu savâcçji darbojas pçdçjâ veidâ, ka piesâròotâs gâzes izòem ar piemçrotiem audumiem. Mûsdienu ârstçðanâ uz auduma paliek piesâròojums, un attîrîtâ gâze turpinâs. Ðâdi putekïu savâcçji ir ïoti efektîvi. Lîdz ar to tie tiek iegûti ilgâkos raþoðanas veikalos.Ir vçrts pieminçt, ka putekïu nosûkðana ir noderîga visâs darba vietâs, kur tiek pârraidîts gaisa piesâròojums. Ir vçrts atcerçties, ka ir daudz ðâdu putekïu savâcçju, un mums ir jâpielâgo jûsu putekïu savâcçjs tâdam darbam, kâdu veicat interesçs. Tas ir jâlasa par pareiziem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai beidzot varçtu izlemt, cik daudz ir jâlemj. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt tiek atdalîti no tîrîðanas efektivitâtes. Tâpçc ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz nozîmîgâki, noteikti bûs daudz aktîvâki. Tas ir svarîgâks par rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmumu. Ir vçrts izmantot pârbaudîtus uzòçmumus, kuriem ir pozitîvs viedoklis. Mçs, protams, nebûsim vîluðies par paðreizçjo sistçmu, ko mçs esam iegâdâjuðies par rûpniecisko putekïu savâcçju.