Pret eksplozijas lampas ex

Aizsardzîba pret eksploziju ir aizsardzîba pret sprâdzienu, kas ir viena no svarîgâkajâm parâdîbâm zonâs, ko apdraud ðâda eksplozija. Pareizâ aizdegðanâs vai ugunsgrçka novçrðanas projektâ jâizstrâdâ laba droðîbas metode pret eksploziju. Ðie risinâjumi galvenokârt tiks piemçroti cilvçkiem visâs jomâs, kurâs pastâv ugunsgrçka eksplozijas risks.

Tajâ paðâ laikâ apspriestâs sistçmas tiks izmantotas, kur rûpniecîbâ ir sprâdzienbîstami putekïi. Sprâdzienaizsardzîbas sistçma tiek sniegta, pirmkârt, faktors, kas ir sprâdziena apspieðana. Ðis process galvenokârt ietver mâcîðanos par pirmo sprâdziena posmu. Pçc tam izmantojiet pasâkumu, ko plânojat kompensçt ierîces sprâdzienam. Tâ rezultâtâ sprâdziens netiek pârnests un arî pçc aizdegðanâs tiek nomâkts. Tas viss dara, ka ugunsgrçks neatkârtojas. Apspriestâ lieta ir viena no visizplatîtâkajâm aizsardzîbas pret sprâdzieniem metodçm un kâ tâ tiks aizsargâta pret tâs iedarbîbu. Tas samazina sprâdziena produktus. Ðis nosacîjums ietver tâdas detaïas kâ ugunsdzçðanas cilindri, spiediena sensori, optiskie sensori, putekïu sensori un vadîbas paneïi. Otrâ valsts izkrauj sprâdzienu. Ðis process galvenokârt sastâv no cilvçkiem, kas veic sprâdziena ietekmi ârpus aizsargâtâs ierîces. Rezultâtâ spiediens ierîces iekðienç atgrieþas vidçjâ lîmenî. Starp reljefa sistçmâm ir dekompresijas paneïi, atloki ar paðaizveres mehânismu un bezkameru atbrîvojoðas sistçmas. Ðî sprâdziendroðîbas sistçmas stadija ir sprâdziena atvienoðana. Ir pçdçjais stils, kas izslçdz sprâdzienu. Tâs priekðmets, pirmkârt, ir cauruïvadu vai kanâlu slçgðana. Kâpçc? Pirmkârt, tâpçc, ka abas iepriekðçjâs metodes likvidç tikai ugunsgrçka sekas. Tomçr daþi no sprâdziena atlikuðajiem efektiem var nokïût cauruïvados un kanâlos, kurus var panâkt ar sekundâriem sprâdzieniem, vairâk un vairâk izejvielu. Tâdçjâdi nodalîðanas sistçma cieð no plâna, lai novçrstu jau minçtos sekundâros sprâdzienus. Piemçram, tie ir ugunsdzçsîbas gâzes baloni, slçgvârsti, slçgvârstu vârsti, sprâdziena izslçgðanas sistçmas, gaismas vârsti un viss.