Polijas un reiionalas virtuves cdieni

Polijas virtuve nav viens no vieglâkajiem, un tas pats ir pârâk liels jautâjums par to, cik daudz gaïas mçs atrodam. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Gaïas izgatavoðana nav vieglâkais uzdevums. Protams, ikviens ir nonâcis pie ingvera vai cieta gaïas. Visâ virtuvç ir jâatrod objekts, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - smalcinâtâja íermenî. Tâ parasti uzkrâjas no desmitiem mazu lâpstiòu, kas ir iestrâdâti blakus. Ðis sîkrîks tiek izmantots, lai grieztu labu gaïu bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots visu veidu karbonâtiem vai steikiem. Lâpstiòas, kas ir aprîkotas ar íermeòa smalcinâtâju, ir jâveido no nerûsçjoðâ tçrauda - ne tikai objekta izturîbai, bet arî tîrîbai un funkcionalitâtei. Visi pârçjie apvalki galvenokârt ir izgatavoti no plastmasas. Gaïa, kas tika izurbta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas, kas nozîmç, ka pat pçc cepðanas mçs iegûstam sulîgu, mîkstu gaïu. Siltuma apstrâdes process beidzas vienmçrîgi un daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Mçs varam arî teikt, ka garðvielas, ar kurâm mçs griezâm gaïu, nonâca tâs dziïumâ, kas bûs noderîgs nepârspçjamai gaïas garðai. Gaïas drupinâtâjs ir spilgts risinâjums klasiskai pistolei. Gaïas sagatavoðanas process ir ne tikai efektîvâks, bet arî klusâks. Sievietçm ir ievçrojams enerìijas ietaupîjums sievietçm. Drupinâtâjs, neuzkrîtoðs izmçrs ir ïoti vienkârðs, ir svarîgi arî mazgât to tâlu, bet ne visus var ievietot trauku mazgâjamâ maðînâ. Modernâ iekârtâ ir vçrts iepazît ðo pakalpojumu. Ar rokâm mazgâjot, ir jâievçro piesardzîba - asmeòi var viegli sagriezt mûs! Gaïas smalcinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru neatòemams biedrs, bet arî mâjâs dzîvojoðie cilvçki, kuri zina, ka ðis noderîgais veids sagatavos maigu un sulîgu gaïu.