Polijas madinu drodibas standarti

Uzòçmçjdarbîbas lomu galvenais uzdevums ir nodroðinât normatîvajos aktos noteikto likumu vai likumu normu ievçroðanu. Svarîgâkais ir Eiropas Savienîbas tiesîbu akti, kas visâ reìionâ ir iekïauti visâ diapazonâ. Piemçram, ATEX direktîva liek uzòçmçjiem nodroðinât atbilstoðu iekârtu tehnisko stâvokli vietâs, kurâs pastâv sprâdziena risks.

Tas nav pçdçjais pasâkums viegli, jo maðînas, kas padara paðreizçjâs prasîbas populârâkajâm, nepieder, un daudzas mâjas un rûpnîcas lîdz ðai dienai izmanto ierîces, ko var saukt par gandrîz antîko. Atex iekârtas ir tehnoloìiski spçcîgas iekârtas, kas atbilst ATEX noteikumam, kas ïaus saviem darbiniekiem nodroðinât augstu droðîbas lîmeni. Viòð neslçpj sevi, ka katram raþoðanas veikala îpaðniekam ðî ideja bûtu patiess. Ir vçrts, ka darba devçjs uzòemas personisku risku, kas nozîmç, ka viòam bûs jâpilda darbinieka sociâlâs vajadzîbas, kad negadîjums notiks raþoðanâ. Diemþçl ðîs ir nelielas summas, tâpçc ir ïoti svarîgi aizsargât ðâdu notikumu raðanos. Pirmkârt, çdieni, kas pielâgoti ðîs rokasgrâmatas prasîbâm, bûs lielisks ieguldîjums gadiem. Ðiem mçneðiem viòiem vajadzçtu dot skaidru ienâkumu. Pateicoties viòam, ar ðo iespçju mçs varçsim atmaksât parâdu, kas mums radies minçto iekârtu iegâdes vietâ. Ir vçrts atcerçties, ka atex direktîva ir veiksmîgi ieviesta mûsu pareizajâ sistçmâ, un katra rûpnieciskâ mâja darbojas. Ikvienam ir jâpielâgojas apstâkïiem un jâaizstâj vecâs ierîces. Ir vçrts òemt vçrâ, ka to neizdarot var apdraudçt stingras finansiâlas sankcijas, kas ievçrojami samazinâs mûsu uzòçmuma budþetu. Ir vçrts padomât par to agrâk.