Pienakums reiistrcties kasc

Katram uzòçmçjam piemçrojamâ grâmatvedîbas akta pçtîjumâ ir pienâkums reìistrçt uzòçmuma aktîvus. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Zîmola pamatlîdzekïi ir: zeme, pastâvîga lietojuma tiesîbas, çkas un bûves, maðînas, transportlîdzekïi, iekârtas un ârvalstu ierîces, kuru cena to iegâdes laikâ pârsniedz trîs tûkstoðus piecus patîkamus, un tai jâbût kopîpaðumâ vai nodokïu maksâtâja vai uzòçmuma îpaðumâ. Pienâkums iekïaut aktîvus pamatlîdzekïu reìistrâ notiek maijâ, kurâ tas tika iegûts.

https://driv-ultra.eu/lv/Drivelan Ultra - Efektīvs erektilās disfunkcijas risinājums

Pamatlîdzekïu ieraksti, protams, tiks atgriezti darbavietâs nopirktajâs vietâs, uz drukâtajâm kartîtçm ar labiem datora virsrakstiem, ar rokâm veidotâm lapâm ar zîmçtâm tabulâm, piezîmjdatoros bez atbilstoðâm tabulâm, bet ierakstos jâiekïauj visi reìistrâcijai nepiecieðamie dati. Nosacîjums ir aizpildît nosaukumâ izmantoto dokumentu manuâli.

Pamatlîdzekïus reìistrç, pamatojoties uz dokumentiem, kuros ir ievadîto lîdzekïu sâkotnçjâ vçrtîba. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulâ jâiekïauj: kârtas numurs, pirkuma datums un lietoðanas atïauja, iegâdes apliecinoðie dati, pamatlîdzekïu apraksts, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbols, sâkotnçjâ cena, nolietojuma likme (atkarîga no izmantoðanas gadiem, nolietojuma norakstîðana, atjaunoðana sâkotnçjâ vçrtîba, amortizâcijas norakstîðanas paðreizçjâ summa un izbeigðanas datums kopâ ar pamatu tâ izpildei. Pasâkuma pârdoðanas panâkumos ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Rûpçjoties par spçkâ esoðo likumu, uzòçmumam ir jâglabâ visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.