Partiku pa talruni iuawa

Pieaugoðâ piekïuve internetam ir ievçrojami palielinâjusi to cilvçku skaitu, kuri çd tieðsaistç. Sâkotnçji ðâdu iespçju piedâvâja tikai lielas restorânu íçdes. Ðobrîd arvien vairâk atseviðíu vienîbu piedâvâ ðâdus pakalpojumus. Ðâda veida risinâjums kïûst aizvien populârâks galvenokârt tâpçc, ka tas ir izdevîgs vîrieðiem un ïauj ietaupît laiku.

http://lv.healthymode.eu/ling-fluent-atra-un-efektiva-svesvalodas-macisana-tiessaiste/

Bet kad tas kalpo? Klients, kurð vçlas pasûtît pârtiku, ietekmç interneta karti vai ïoti sagatavotu mobilo lietojumprogrammu. Tur viòð pasûta un pçc tam dodas uz virtuâlo kases aparâtu. Kad pasûtîjums ir atzîts, klients saòem reklâmu par iespçjamo vakariòu gaidîðanas laiku. Modernâ programmatûra ïauj jums sagatavot pasûtîjumu bez nepiecieðamîbas izveidot lietotâja kontu reþîmâ. Tad pircçjiem ir pieejams ïoti pieòemams risinâjums. Lai pieòemtu ðo risinâjumu standartu, restorânam jâspçj nodroðinât profesionâlu çdinâðanas iekârtu. To darbîba bûs ne tikai klientu pasûtîjumu vâkðana, bet arî integrâcija ar citiem mâjâs izmantotiem instrumentiem, piemçram, kases aparâts. Turklât tas ïauj mainît çdienkarti gan restorânâ, gan tîmekïa vietnç, kur var pasûtît çdienu. Tomçr paðreizçjâs sadaïas sistçmas nav tikai maltîtes pasûtîðanai tieðsaistç. Viòi dod un, piemçram, rezervç galdu restorânâ. Klients, kurð nav ieradies no mâjâm, pateicoties rezervçðanas veidlapai, visticamâk, dzîvos stipri, ka viòð varçs uzrakstît galdu tajâ klubâ, kuram viòð vçlas izvçlçties. Bieþi gadâs, ka restorâna izmantotâ sistçma ïauj pasûtît pasûtîjumu, rezervçjot tabulu. Viòð to pieprasa, ja, ja mâjâs parâdâs tikai klients, viòð çdienu pasûtîs agrâk. Ðis risinâjuma modelis atvieglo restorânistu izveidi akcijâm, kuru mçríis ir piesaistît kâ svarîgâko viesu grupu. Nâkamie gadi neapðaubâmi ir vçl viens ieraksts attiecîbâ uz çdinâðanas nozari bûvniecîbâ. Eksperti piesaista uzmanîbu, kas palielinâs galvenokârt pret mobilo sakaru tirgu. Tâpçc ir vçrts padomât par laiku mobilâ ierîcç, kur klienti varçs pasûtît trauku no Polijas vietas.