Paragon e trauksme

Mçs bieþi dzirdam par darbu, kas paredzçts, lai cilvçki zinâtu, ka ir nepiecieðams noòemt kvîti no veikala. Bet vidçjam maizes çdienam ðis kvîts vai tâ defekts nav mazâkais. Galu galâ, viòð maksâs tâdu paðu summu par iepirkðanos, neatkarîgi no tâ, vai viòð saòems kvîti vai nç. Un ðajâ otrajâ pusç, tas ir, pârdevçjam un praktiski veikala îpaðniekam, tâ ir milzîga atðíirîba. Saòemðanas kvîts nozîmç, ka klienta pirkums tiek norçíinâts ar Valsts kases nosaukumu.

Pienâkums izsniegt kvîtiBet, ja viòð neiztçrç kvîti, viòð ietaupîs uz pçdçjo, jo viòð nevarçs veikt pirkumu, un visa nauda, ko klients iztçrç, nonâks kabatâ. Ðî papildu iespçja nav iespçjama un laba. Lîdz ar to ir pienâkums, ka fiskâlajam kasei jâatrodas. Papildus tam visi pirkumi, ko veic lietotâji, ir jâveic ðajâ kasç, un klientam ir jâizsniedz kvîts. Var gadîties, ka iepirkðanâs bizness tiks kontrolçts no finanðu virsraksta, neparâdoties vienlaicîgi, bet laikâ, kad mçs nesniegsim kvîti, vai vçl sliktâk, mçs nepçrkam pirkumus nekavçjoties kasç, mums bûs lielas problçmas. Apdraud ïoti lielu finansiâlu sodu ne tikai veikala îpaðniekam, bet arî pârdevçjam. Tâpçc jâatceras, ka, veidojot veikalâ, mçs esam ieinteresçti pienâkumâ uzspiest kases aparâtu pat tad, ja darba devçjs bija nepamatots un citâdi pieprasîts. Pârbaudes gadîjumâ pârdevçjs konsekventi atbild arî par sliktu rîcîbu.

Nodokïu apieðanaPieòemot, ka ðis veikals ir pieejams, jums jâzina, ka tai ir jâatbilst kases aparâtam. Kases aparâts ir patieðâm nepiecieðams, tâpat kâ materiâls, ko mçs piedâvâjam. Bez atseviðíiem un bez citiem darîjumiem, nespçjot to atïauties. Labi reìistrçtie ieòçmumi konkrçtajâ veikalâ, jo konkrçtâks ir veikala peïòa, un ko maksâ nodoklis. Lai gan tas, iespçjams, nav skaidrojums par radzçm. Nodokïus maksâ ikviens, un ikviens tiek aprçíinâts ar Nodokïu biroju. Un tieðâm, nodokïi par ietekmi nav tik plaði, kâ iespçjamais sods par fiskâlâs summas nepublicçðanu. Tas patiesîbâ ir liels naudas sods, un tas nav vçrts riskçt. Mçs varam aizmirst par pçdçjo faktiski daudz vairâk nekâ maksât nodokïus.

Izvçloties pareizo kases aparâtuIr svarîgi, ka Polijas veikalâ jâizvçlas finanðu kases aparâts, jo finanðu kases aparâtu izvçle ir atvçrta. Pastâv daþâdi fiskâlie kases aparâti. Mçs izvçlamies pareizo, òemot vçrâ veikala stilu un pozîciju. Ja veikals atpazîs paðus pârdevçjus, ir nepiecieðams doties tâlu skaidrâ naudâ un lîdz ar to vairâk kases aparâtu. Plânâ atrast labu fiskâlu ierîci ir vçrts meklçt daþâdus viedokïus internetâ, ievadot meklçtâjprogrammu "kases veikals".