Narkotisko vielu reiistrs

Katram ieguldîtâjam ir jâsagatavo uzòçmuma pamatlîdzekïu uzskaite. Tas ir pçdçjais uzòçmuma aktîvu saraksts. Kâdâ veidâ saglabât pareizu saglabâðanas pasâkumu uzskaiti un kas var pârbaudît ðâdu ierakstu glabâðanas pareizîbu? Tas vispirms ietekmç katru grâmatvedîbas aktu. Katru gadu ðâds pagrieziens notiek likumos, tâpçc labs grâmatvedis parasti ir aktuâls.

Kas ir pamatlîdzekïi korporâcijâ?Lîdz ar to pastâv visu veidu aktîvi, kas plânoto lietderîgâs lietoðanas laiku izmanto ilgâk par paðu kalendâro gadu, un tad bûs pçdçjais droðais tualetes papîrs tuvâkajâs noliktavâs, kas paredzçtas darbinieku vajadzîbâm, nebûs papildu pildspalvas, kuras mçs izgatavojâm pat lielu piedâvâjumu. Tâm jâbût precçm, kas ir pilnîgas, izmantojamas, un precçm, kas faktiski ir rîcîbai uzòçmçjdarbîbas gaitâ.Parasti svarîgâkie pamatlîdzekïi ir korporâcijas nekustamais îpaðums. Tie ir pçdçjie no visiem zemes veidiem, kâ arî tiesîbas izmantot mâjas un bûtnes. Tâdçjâdi tâs ir maðînas, kas tiek patçrçtas raþoðanas gaitâ, kâ arî iekârtas un transportlîdzekïi (automaðînas, kravas automaðînas, piekabes. Ðis pasâkums ir arî uzlabojums, ko viòi ir veikuði citâ pastâvîgâ aktîvâ. Papildu pasâkums bûs papildu dzîvs inventârs.Grâmatvedîbas likumam ir noteikti daþi noteikumi. Starp tiem ir ieraksti, ka pamatlîdzekïu cena starta laikâ pârsniedz PLN 3500, lai bûtu svarîgi to ierakstît pamatlîdzekïu sarakstâ. Ðî spçle, kas ir pastâvîgs informâcijas nesçjs, vçlas pastâvçt tikai personai, kas veic uzòçmçjdarbîbu vai uzòçmuma îpaðumu, vai arî esam iegâdâjuðies atseviðíu pirkuma rçíinu.Pamatlîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu nosaka, pievienojot ne tikai iegâdes izmaksas, bet arî izmaksas par ðî ieroèa transportçðanu uz uzòçmumu, iekrauðanu un izkrauðanu. Daþreiz demontâþas un montâþas izmaksas tiek veiktas pamatlîdzekïu vçrtîbâ attiecîbâ pret pçdçjo problçmu. Pamatlîdzekïu uzskaite arî pieïauj, ka PVN ir jâmaksâ no pamatlîdzekïu cenas.Ja mçs mantotu pamatlîdzekli, tad likumdevçjs ïauj noteikt, kâda ir ðâda veida metode cenu ziòâ izturîgiem posteòiem ar lîdzîgu struktûru un formu. Ja nav iespçjams pastâvîgi noteikt aktîva vçrtîbu, tad vçrtîbu uzrâda ar nekustamâ îpaðuma vçrtçtâju, kurð var tikt pieòemts darbâ.