Nagu rathodanas rentabilitate

https://neoproduct.eu/lv/diet-stars-efektivs-un-loti-garsigs-veids-ka-zaudet-svaru/

Noteikts datums Lielbritânijâ ir atklâjis skandâlu kopâ ar zirgu gaïas pievienoðanu zemes maltai gaïai, kas izraisîja aizdomîgu gaïas produktu izòemðanu no mazumtirdzniecîbas íçþu izvçles Rietumeiropâ. Diemþçl ar daudziem lîdzîgiem skandâliem mçs varam aizòemt gandrîz visu Eiropas kontinentu. Tagad, Ðveicç, tika atklâts, ka liellopu gaïas filejas vietâ augos tika pârdota speciâli izstrâdâta un krâsota cûkgaïa. Tomçr vâcieði bija ðausminâs, lai atklâtu, ka dârgas olas, kas teorçtiski nâk no ekoloìiskâm saimniecîbâm, praktiski iepazîstinâja ar olâm, kuras vistas likvidçja Lejassaksijas un Meklenburgas saimniecîbâs.

Aprakstîtie ïaunprâtîgie pasâkumi, kas saistîti ar pârtikas raþotâju un konservçtas gaïas vairumtirgotâju iniciatîvu, apliecina esoðo tendenci, saskaòâ ar kuru ðie ietaupîjumi ir veids, kâ iegût tirgu, un gaïas kvalitâte pati par sevi paliek tikai nenozîmîga. Tas ir atklâts noslçpums, ka parasti izmantotâs desu vairumtirgotâju tehnoloìijas ir pildîti gaïas produkti ar sâlîjumiem, kas uzlabo to lielumu. Injektori ar tûkstoðiem adatu sûknç ûdeni gaïâ ar konservantiem, pildvielâm un polifosforiem. Tas palielina gaïas produktu raþoðanas rentabilitâti, jo sâlîjums bieþi vien ir pat puse no desas svara, kas norâda, ka vienu kilogramu gaïas var novâkt pusotru kilogramu gaïas produktu. Jums ir jâpievçrð uzmanîba jûsu iegâdâto desu etiíetçm un jâpievçrð uzmanîba tiem, kas ir piepildîti ar íîmiju.

Tas viss notiek likuma majestâtiskumâ, jo reiz ievçrojamâs receptes un noteikumi, kas regulç augstas kvalitâtes kaltçtu gaïu raþoðanu, mûsdienâs gandrîz visi gaïas lîdzîgi produkti noteikti dzîvo likumîgi, izmantojot vairumtirgotâjus. MOM (ti, tâ sauktâ mehâniski atdalîtâ gaïa ir vârds "gaïas atkritumi", kas veidojas pçc skeleta atdalîðanas no pareizâ íermeòa. Sadalîtâji, skrimðïi, kaulu smadzenes, tauki, membrânas, spârni, sasmalcinâti kauli, atlikuðâs spalvas un mati tiek saspiesti caur atdalîtâju, un iegûtais celuloze ir lçtâkais gaïas produkts. MOM nav praktiski nekâdas uzturvçrtîbas, lai gan tas ir bagâtinâts ar antioksidantiem, eïïâm, emulgatoriem, polifosfâtiem un garðas pastiprinâtâjiem. Tâtad, tçrçsim mazliet daudz par pârbaudîtiem labas formas produktiem, nevis saindçjot íermeni ...