Modes skate sennik

Pagâjuðajâ sestdienâ tika sagatavots vietçjâs apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs dzîvoja visstingrâkajâ problçmâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To funkcija tika izmantota tikai vienkârðiem un smalkiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas ir gatavs tamborçðanai. Blakus tiem bija prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar plaðu apmali, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas sagatavota galvenokârt ðai situâcijai. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti daudz apìçrbu no visgrûtâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no jaunâs pârdoðanas tiks noteikti tuvâkajâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir nodevuði savus produktus, un tad darîjuma priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies birojiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu populâras, izòemot stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jo îpaði daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru gadu zîmolâ tiek apkopotas kolekcijas sadarbîbâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas atzîst tik briesmîgu atpazîstamîbu, ka pat pirms veikala uzsâkðanas viòi ir gatavi no rîta nogriezties kilometru garâ rindâ. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes ietekmi daudzi lietotâji ir novçrtçjuði daudzus gadus, vairâk gan stûrî, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa saòçmusi, un kas apstiprina, ka lîdzekïi ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs