Modes skate angiu valoda

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuriem bûtu jâapzinâs, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija vienkârðâkais komponents un viss pagâjis bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi godîgus un vieglus augstas krâsas krâsas audumus, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika izvilkts visslîgâkais, krâsains maxi svârki daudzumâ, kas izgatavots no tamborçtas. Viòus cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri, cita starpâ, ieteica dþemperiem ar lielâm apïveida krustiòâm, kas dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu radîðana un pçdçjâ iespçja. Kleita tika dota personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî mazâk apìçrbu no veselîgâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjâs pârdoðanas, tiks noteikti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas praktiskas un ekonomiskas darbîbas. Tâ îpaðnieki atkârtoti bûtu izmantojuði mûsu materiâlus izsolç, un, ja pârdoðanas materiâls bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien nonâks augiem maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru veikalu, kurâ bûtu labas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija ir dzçriens no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir maz rûpnîcu visâ valstî. Tas nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jo îpaði nâkamajâ, interesantâkajos drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Laiku pa laikam ðis darbs domâ kolekcijas apmaiòâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka gan pirms veikala atvçrðanas, gan tâs, kas ir gatavas agri no rîta izveidot lielas rindas. Ðîs kolekcijas to publicç vienu dienu.Ðâ nosaukuma galus patçrçtâji ir novçrtçjuði jau daudzus gadus, vairâk gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nespçj minçt apmierinâtîbas spçku, ko tâ ir saòçmusi, un ko viòi izmanto, lai produkti bûtu vispiemçrotâkâ klase.

Purple Mangosteen

Skatît savu veikalu: Varðavas vienreizçjie apìçrbi