Modes skate 2015 bonarka

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Precîzâk izrâdîtajai izstâdei bija labâkais punkts, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòi izmantoja pilnîgi neapstrâdâtus un vieglus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas sagatavoti tamborçðanai. Ar viòiem prieku izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar skaistiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìîòu un skaistu ziedu.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas, îpaði ðim nolûkam izveidotas kâzu kleitas izsole. Kleita tika dota personai, kuru es domâju par anonîmu. Turklât tika pârdotas vçl daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti savai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas interesantas un vçrtîgas darbîbas. Tâs lietotâji vairâkkârt ir veikuði savus darbus izsolçm, un tad izsoles priekðmets bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu atvçrti krâjumi, kas nav stacionâros uzòçmumos.Jûsu apìçrbu kompânijai ir dzçriens starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tam ir vairâkas rûpnîcas kâdâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ vispirms daudzos labâkajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbiniekos. Katru reizi, kad ðis zîmols publicç kolekcijas sadarbîbâ ar reâliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas rûpçjas par to, ka vienmçr pirms veikala atvçrðanas tie ir gatavi viena kilometra garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti no daudziem gadiem ir liels lietotâjs, gan lietotâjiem, gan ârzemçm. Rakstot par viòu, viòa nenonâk, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir sasniegusi, un kas apstiprina, ka rezultâti ir vispiemçrotâkâ klase.

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojamie medicîniskie apìçrbi