Modes nedcias modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri uzcçla komunikâcijas sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja vâjâkajâ vietâ, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To lomâ tika izmantoti tikai ekoloìiski un sareþìîti audumi ar nozîmîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem visvairâk bija interese par gaisîgajiem, krâsainajiem maxi svârkiem, kas raduðies tamborçjot. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem brimiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota galvenokârt ðai cîòai. Kleita tika dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas modes apìçrbu kolekcijas. Ieòçmumi no pçdçjâs pârdoðanas tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un labvçlîgas darbîbas. Îpaðnieks ir vairâkkârt veltîjis savus darbus izsolçm, un reiz pârdoðanas vietâ atradâs pat konkrçta rûpnîca.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir atvçrta datorizçta tirdzniecîba, kurâ bûtu populâras reversâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu uzòçmums ir viens no karstâkie apìçrbu raþotâjiem. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas katrâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt, daudzi no efektîvâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Kâds katrs ðî pasâkuma posms ir kolekcijas sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm sakrît ar atzîmi, ka atkal pirms veikala atvçrðanas viòi agri no rîta gatavojas cietajâs rindâs. Ðîm kolekcijâm ir tâda pati diena.Ðîs iestâdes rezultâti jau daudzus gadus ir ïoti populâri saòçmçju vidû, arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par saòemto gandarîjumu, kas apliecina, ka dokumenti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs no Krakovas