Modes dizaineru rokassomas

Ðajâ sestdienâ tika veikta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju grupu, kam bija jâpârbauda, ko dizaineri ir izveidojuði integrçjoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs darbojâs tuvâkajâ tçmâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja tikai finanðu un smalkus audumus ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc ðîs izrâdes, tika piedâvâta skaista kâzu kleita, kas tika piedâvâta par ðo iespçju. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâsaglabâ anonîms. Turklât tika izsolîti arî vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas gûti no kârtçjâ pârdoðanas, tiks izraudzîti Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un vieglas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir saglabâjuði savus produktus pârdoðanai, un ja pârdoðanas objekts bija pat daþu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija priekðâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûs pieejamas kolekcijas, izòemot stacionârâs sistçmas.Jûsu apìçrbu kompânija pati par sevi ir viens no smagâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Pilnâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineriem. Katru reizi ðis vârds veido kolekcijas apmaiòâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm nopietni veiksmîgas, ka vçlreiz pirms veikala palaiðanas tâs ir gatavas garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas tiek izsniegtas ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðîs vienîbas rezultâti daudzu gadu garumâ ir ieguvuði lielu popularitâti klientu vidû, arî reìionâ, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzas saòemtâs atlîdzîbas un ietver, ka panâkumi ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Varðavas medicînisko vienreizçjo apìçrbu