Modes dizaineri biauystok

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju loku, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izdarîjuði attiecîgajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs dzîvoja mazâkajâ tçmâ un pilnîba tika sagatavota bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi normâlus un smalkus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes, beidzâs jaunâ pasâkumâ gatavotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas tikai daþas no jaunâkâs kolekcijas drçbçm. No ðîs izsoles nopelnîtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas labas un pârliecinâtas darbîbas. Tâs îpaðnieki ir vairâkkârt pârraidîjuði savus materiâlus izsolçs, un tad pârdoðanas objekts bija pat rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks mâjâs tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu redzamas reversâs kolekcijas nekâ stacionârâs interesçs.Vietçjais apìçrbu zîmols ir viens no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Daþâs reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru brîvo laiku ðis uzòçmums raksta kolekcijas saskaòâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti populâras, ka jau pirms veikala uzsâkðanas tâs jau rîta sâkumâ ir gatavas garajâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî darba produkti daudzus gadus ir ïoti populâri patçrçtâju vidû, arî valstî un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par gûto gandarîjumu un to, ko viòi saka, ka preces ir augstâkâs kvalitâtes.

https://maxi-s.eu MaxiSizeMaxisize - Inovatīva formula, kas palielina locekļa garumu un apjomu!

Skatiet savu veikalu: Warszawa