Metaluriijas liedanas darbi

Knee Active PlusKnee Active Plus. Ceļa stabilizators

Paðlaik metalurìija ir lieta, kurai ir ne tikai plastmasas veidoðanâs un dibinâðanas procesi, bet arî ieteicams pçtît grupas makroelektrostacijâ. Pçdçjâ plânâ parasti tiek noòemti pçtîjumi par metallogrâfiskajiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir lauks, kas parâdîjies pirms vairâkiem simtiem gadiem. Un tikai nesen, metalurìijâ tika izmantoti daþâdi mikroskopu veidi. Pçdçjos posmos tie ir neaizvietojami, strâdâjot ar inþeniertehniskajiem materiâliem. Tieði ðajâ jomâ vispieprasîtâkie ir metallogrâfiskie mikroskopi, kurus cita starpâ izmanto, lai pçtîtu metâllûþòus vai vairâk atklâjumu. Tâ ir tâda pati attçlveidoðanas metode, kas uzstâdîta uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas pievçrð uzmanîbu atomu stadijâ esoðajâm konstrukcijâm un gaismas mikroskopiem, kuriem ir mazâks palielinâjums. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos instrumentus, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam, mçs varam atrast jaunu veidu mikrokrâpumus tçmâ vai to sâkumâ. Ir iespçjams aprçíinât fâzes ieguldîjumu un precîzu atseviðíu fâþu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam noteikt ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus daþâdus svarîgus komponentus no metalurìijas viedokïa. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi nonâk pie materiâlâs struktûras reâlâ novçrojuma, pateicoties kuram perspektîvâ mçs varam novçrst daudzas nevçlamas kïûmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo pateicoties tam mçs varam viegli noteikt materiâla defektus. Tomçr ir vçrts atcerçties, ka ðî aprîkojuma standarta apstrâde ir bîstama. Ðajâ ziòâ pçtîjumus par to drîkst veikt tikai kvalificçtas personas.