Matu modelcdanas preparati

Mans brâïameita ïoti vçlas, lai spçlçtu ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ, íemmçt un rakstît. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm tiek absorbçts, ka, ja jums tas nepiecieðams, lai izskatîtos perfekti, ir iespçjams veikt vienu pîti divpadsmit reizes, vienlaicîgi uzliekot matu aksesuârus vai nostiprinot tos ar klipiem. Viòai vislabâk patîk skolas priekðnesumi un gatavojas viòiem. Viòas jaunâ loma, Queen Joker ir laimîga, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un nekad vienreiz. Es labâk redzçtu pârvaldîtos matus ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas vadîbas un to modelçðanas minûtes. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ vienîgâ karaliene. Un kâpçc viòð drîzumâ saista aristokrâtu un atkal mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ, ka no komponçðanas sâkuma lîdz darbam bija nepiecieðamas mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti .... pilnîgi mainîjies viedoklis, un viòas runâ tâ izklausîjâs kâ nekas, piemçram, "nieeee, es tieðâm nevçlos, es neko neatceros no karalienes, kas viòai ir pakïauts." Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtojot matus vaïîgâ kokâ. Jo, kâ jau iepriekð teica, mums tagad ir matiòu uzklâðanas prakse, tad pçdçjais arî gâja diezgan âtri. Viòas mâte no viòas jaunâs puses un divdesmit minûtes tika sagatavota.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

Matu sprâdzes prasîgiem klientiem