Majas apgaismojums vroclava

Apgaismojums ir neatòemama jûsu mâjas aprîkojuma sastâvdaïa. Pirmkârt, tas dod gaismu, apgaismo telpas, bet bieþi arî veic dekoratîvas funkcijas. Atbildîgajâ laukumâ ir daudz veidu apgaismojums, sâkot no tradicionâlajâm spuldzçm lîdz LED apgaismojumam. Katrs no viòiem veic citu funkciju, kâ arî sniedz citu palîdzîbu.Mûsdienâs dienasgaismas spuldzes ir ïoti pieòemams gaismas veids, kas ir izlâdes spuldzes veids. Fluorescçjoðo spuldþu telpu izstaro fosfors, ko ierosina ultravioletais starojums, kas nonâk spîduma izplûdes beigâs caurulç, kas piepildîta ar gâzi. Gâze parasti ir dzîvsudraba un argona maisîjums. Izplûdes, kas rodas starp volframa elektrodiem, kurus uzskata par luminiscences spuldzi, rada neredzamu ultravioleto starojumu, kura viïòa garums ir galvenokârt aptuveni 254 nm. Luminiscences spuldzçm var bût daþâdas gaiðas krâsas, sâkot no baltas dienas gaismas lîdz daþâdu krâsu dekoratîvâm gaismâm. Gaismas krâsa tiek uzòemta, izmantojot piemçrotu fosforu luminiscences spuldzç. Paðreizçjos laikos luminiscences spuldzes uzòem arî citus veidus. Tâ ir vienkârða, apaïa, U veida fluorescçjoða spuldze un kompakta luminiscences spuldze, kas ir ïoti populâri. Ðîs jaunâs ir sadalîtas no vecajâm dienasgaismas spuldzçm katrâ ïoti mazâ izmçrâ. Ðîs dienasgaismas spuldzes ir sadalîtas dienasgaismas spuldzçs ar integrçtu aizdedzes sistçmu, kâ arî luminiscences spuldzçm, kurâm nepiecieðama ðâda veida gaismekïi. Tie padara mûsu vçrtîbu lieliski mâjâs, bet arî skolâs vai citâs valsts iestâdçs. Katra veida dienasgaismas spuldzes ir lielas priekðrocîbas salîdzinâjumâ ar tradicionâlajâm kvçlspuldzçm. Pirmkârt, tas izceïas ar savu augsto gaismas efektivitâti un ilgâku darba laiku, pateicoties kuriem tie, protams, ir ïoti populâri.