Majas aizsardziba pret pelcm

Droðîba ir princips plaðâ nozîmç, katrs jûsu ikdienas dzîves aspekts. Vai mçs katru dienu piesaistâm droðîbas viedokïus, strâdâjot ar elektriskajâm darbîbâm? Protams, ne. Bet mçs nedrîklamies katru dienu ap dzîvokli, katru reizi pârbaudot elektrisko instalâciju un tâs pareizîbu.

Zemçjums ir daïçji redzams lietoðanas droðîbai, kâ arî plaði saprotamâs elektriskâs sistçmas laba darbîba. Kas tie ir?Aizsargvadi ir vadi, kas izmanto priekðmetu, kas elektrificçts ar grîdu, un mûsdienu metodç lâdiòð tiek neitralizçts. Aizsardzîbas zemçjums ir aizsardzîba pret elektriskâs strâvas triecienu.Divi visbieþâk ievadîtie ir PE un PEN, ti, PE (aizsargtîkls, ko izmanto mûsdienu TNS iekârtâs un PEN (neitrâlâ aizsargvada vads, ko izmanto TNC vai TNCS iekârtâs.TNC sistçmas slimîba ir pçdçjâ, kad PEN vienlaikus veic neitrâla un aizsargâjoða vadîtâja funkciju. Kas neuzrâda neko jaunu, tâpçc, ka process darbojas papildus vienfâzu organismos, caur to ðíçrso lielas slodzes strâvas, un trîsfâþu sistçmâs tiek pakïautas slodzes, kas rodas asimetrijas dçï.Neatkarîgi no izmantotâ kabeïa, strâdâjot ar elektrîbu, nav joku joku, ir nepiecieðams atbildçt. Slavenais teiciens "elektriíis nav atzîmçjis" reâlajâ pasaulç diemþçl neatspoguïojas.Tagad, kad jûs zinât, kâ rûpçties par mûsu droðîbu, ir vçrts iepazîties ar trûkstoðajiem mçríiem.Visbieþâkais sliktas dzîves apstâkïu uzstâdîðanas nepietiekamas aizsardzîbas rezultâts ir elektriskâs strâvas trieciens.Vai zinâjât, ka tendence plûsmâ labâ íermenî, kura intensitâte ir vairâk nekâ 70, ir traìiska bûtnei?Kâds ir elektriskâs strâvas trieciena risks?Îsâkajos iespçjamos gadîjumos pat nâve, citi produkti ir sirds apstâðanâs, apdegumi, samaòas zudums, muskuïu krampji vai daïçja audu dedzinâðana.