Literaturas tulkotajs

Vai vçlaties, lai jûsu ârstniecîbas karte tiktu tulkota rûpîgi, vai tulkojumi tiek veikti ne tikai speciâlistiem, bet arî zvçrinâtiem tulkotâjiem.

Kas ir tulkotâjs, kas specializçjas medicîniskajâ tulkoðanâ?Speciâlists tulkotâjs ir apziòa, kas katru dienu ir ârsts, ïoti bieþi ir ðaura specializâcija. Angïu valoda zina augðçjâ lîmenî - gadîjumu grupâ viòai bija prakse ârzemçs. Speciâlistiskâs frâzes, kas ir iekïautas tekstâ, ir par tâm frâzçm, kuras viòð lieto katru dienu. Galvenokârt tâpçc, ka cilvçki, kas izstrâdâ tulkojumus, ir lomas, kas visu laiku ir jâattîsta un bieþi jâmeklç ârzemju publikâcijas, lai uzzinâtu par Rietumos parâdîtajâm pârmaiòâm, un tas ir saistîts ar parasto piekïuvi valodai. Ðâda tulka pakalpojumi ir ne tikai pareizi tulkota teksta droðîba, bet arî tas, ka teksts bûs îss.Lai beidzot pârbaudîtu teksta pareizîbu, pçc zvçrinâta tulka tulkotâja, zvçrinâts tulks to lasa, kam ir filoloìiskâ izglîtîba un kas sniedz zinâðanas par medicînas vârdnîcu. Tas izlîdzina rakstu un uzlabo iespçjamâs valodas kïûdas.

Kâpçc pareizais tulkojums ir tik svarîgs?Medicîniskie tulkojumi ir dokuments, kas bûs vienkârðs ârstam vai apdroðinâtâjam. Ðâda veida tulkojums, kas tiek sagatavots, ja defekta vçsture ir sveðvalodâ, eksâmenu rezultâti, medicîniskâs pârbaudes, ârsta atzinumi, ârstçðanas vçsture - arî visi dokumenti, kas nepiecieðami invaliditâtes statusa sertifikâta iegûðanai - ir sareþìîts tulkojums un vçlas vairâkkârt pârbaudît dokumentu, jo mazâkais kïûda, tâ var pieïaut kïûdas ârstam, bet tâ var rîkoties klupðanas laikâ ârstçðanas / kompensâcijas procesâ.Ir vçrts ieguldît sertificçtos tulkojumos.