Liellopu gaias slaucitaji par to cik ilgi aizrities

Vai arî tas, ka Polijas mâjâs ir kaut kas garðîgâks nekâ svaigs, pilnîgs un çst cûkgaïas karbonâde, kas apcepta par balvu un sagrauta? Lai cûkgaïas karbonâde bûtu perfekta struktûra, tâ ir pienâcîgi jânostiprina - tieði tâ, lai gaïa kïûtu maiga un pçc kraukðíîgas cepðanas, un tajâ paðâ laikâ ne tik grûti, ka karbonâde nav pârâk maza, pretçjâ gadîjumâ tâ nodod sulîgumu. Gan liellopu gaïas gadîjumâ, gan gaïas gabaliòos ir nepiecieðams sagriezt labâs biezâs ðíçlîtçs un pçc tam tos sagriezt ar lîderi uz íermeni, lai iegûtu labu biezumu un struktûru.

Protams, cûkgaïas karbonâde reizi nedçïâ, ar vieglu, svaigu cûkgaïas garðu, mums vajag tikai vienkârðu íermeòa pistoli, ko mçs varçsim pârbaudît, lai novçrtçtu sakoptu karbonâdes kvalitâti. Un ar daudziem karbonâtiem, piemçram, desmit ìimenes ìimenei, vai arî, ja mçs katru dienu vçlamies çst tradicionâlas vakariòas ar karbonâde, vai kâ mçs izmantojam kaut ko zemâkas kvalitâtes cûkgaïas kaklu vai plecu - tad mums bûs nepiecieðams mâjâs gatavots elektriskais smalcinâtâjs.

Ðâda ierîce tiks izmantota arî, sagatavojot karbonâdes masu çdinâðanas uzòçmumos vai raþoðanas nolûkos. Pçc tam nav iespçjams ar rokâm saplçst karbonâdes, jo jûs varat pacelt savu spçku, turklât íermeòa pistole kâ rîks, ko darbina muskuïu spçks, nesalauþ gaïu tikai tâdâ paðâ biezumâ kâ cirpçjs.

Tâpçc, ja mçs vçlamies lauzt gaïu bieþâk, garâ daudzumâ vai no noteiktas gaïas, saglabâsim savas vçrtîbas un ieguldîsim profesionâlâ ierîcç. Elektriskajam smalcinâtâjam, kas savienots ar elektrîbu, ir ïoti noderîga - pietiek ar pareiza biezuma gaïas gabalu ar vienu caurumu, un otrais caurums iznâks ar gatavu plâksteri, kas rûpîgi atkaulots no gaïas kopçjâ biezuma. Ja mçs vçlamies, lai visi mûsu steiki tiktu sadalîti vienmçrîgi, âtri un viegli, tad vairs nav piemçrotâka risinâjuma, ja tas ir tikai mâjâs vai rûpnieciskâ smalcinâtâjs. Pretçji ðíietamajam, tas nav tik lieli izdevumi - tradicionâlo mâjâs gatavoto vakariòu cienîtâji noteikti novçrtçs iespçju izmantot gaïu karbonâtiem çrtai lietoðanai, tîru un ne pârâk pârmçrîgu, ja tas ðíiet labi.