Kases uzstadidana

Ir svarîgi atcerçties, ka kases aparâts un fiskâlais printeris nav vienâdi. Pçc tam ir instrumenti, kas bûtiski atðíiras viens no otra. Lai gan parasti tâs ir savstarpçji sajauktas, tâm ir atðíirîgas pârdoðanas reìistrâcijas sistçmas, un tâm ir daþâdas funkcijas.

https://psoriasis-cream.eu/lv/

Kases aparâtiem ir pilnîgs pârdoðanas veids. Tajos ir datu bâze par pakalpojumiem, kas nozîmç, ka tiem nav jâbût savienotiem ar kâdu jaunu ierîci. Pçc tam jûs varat teikt, ka tie ir paðpietiekami. Sakarâ ar to, ka viòi var veikt mazâk darbavietu nekâ finanðu printeri, tie ir pieejamâki, kas patieðâm ir priekðrocîba. Ir zinâms, ka ikviens vçlas nopelnît pçc iespçjas vairâk un vienlaicîgi ar vismazâko.Fiskâlie printeri ir plaði kases aparâti. Papildus iespçjai izdrukât kvîtis un radît pârdoðanas sistçmu, ir arvien vairâk funkciju. Piemçram, viòi var kontrolçt to produktu sarakstu, kurus zinâmâ iestâde var darît vienkârðâ veidâ. Pateicoties ðai opcijai, jûs vienmçr zinât, ko konkrçtâ brîdî varat izkïût no uzòçmuma un ko jums vajadzçtu nopirkt parastajâ laikâ. Turklât jaunâs reklâmas var lasît viòu íermenî. Ne tikai parastie cenu samazinâjumi, bet arî lçtâki preèu pârdoðanas apjomi iepakojumâ, piemçram: Pçrciet divus produktus un treðo - par brîvu. Vçl viena priekðrocîba ir fakts, ka tâm ir tieða PVN rçíinu izdrukâðana, ja arî piedâvâjums uzlabot kvîti pirms tâ drukâðanas. Ðâdiem priekðlikumiem nav nodokïu kases aparâtu. Tomçr, atdalot tos no finanðu kases aparâtiem, tie nav paðpietiekami un ka man bûtu jâdarbojas pareizi, ir jâpievieno ârçjai tirdzniecîbas sistçmai, t.i., datoram. Tas ir arî defekts, kâ arî priekðrocîba. Tâdçï ir jâpieòem lçmums, ka bez datora nav iespieddarbu iespieðanas. Datora iegâdei ir arî papildu izmaksas. Tomçr priekðrocîba ir tâ, ka pârdoðanas dati datorâ ir precîzâki un vieglâki. Tâpçc fiskâlos printerus labâk konsultç jomâs, kur preèu bâzes ir ïoti spçcîgas. Neskatoties uz lielo priekðrocîbu, ko sniedz fiskâlâ printera priekðrocîbas salîdzinâjumâ ar kases aparâtu, pirms izdarît izvçli par to iegâdi, ir vçrts apsvçrt, vai mums ir nepiecieðama ðâda specializçta iekârta. Sievietçm, kas darbojas mazos veikalos, nav nepiecieðama tik plaða darba sistçma, un kases izmaksas ir îsâkas nekâ fiskâlais printeris.