Kases rotailieta

Sâkumâ ir vçrts pievienot to, ko ietver kases aparâtu apkalpoðana: kases aparâtu fiskalizâcija, nepiecieðamâs tehniskâs pârbaudes, visi remonta laikâ veiktie remontdarbi un pçc garantijas termiòa beigâm, kâ arî nepiecieðamâs apkopes. Turklât kases servisa tehniíis maksâ par ierakstiem par apkalpoðanas darbu un ziòo par kases aparâtu fiskalizâciju ASV.

Kases aparâti piedâvâ saviem klientiem papildu pakalpojumus: apmâcîbu kases servisa jomâ, kâ arî palîdzîbu lîdzîgu tirdzniecîbas nosaukumu un PTU tarifu programmçðanâ.

Nepiecieðamo tehnisko pârbauþu secîbâ servisa tehniíis veic ðâdas darbîbas:- izvçrtç plombu stâvokli un to sinhronizâciju ar ierakstiem servisa darbos un pakalpojumu dokumentâcijâ, \ t- pârbauda kases programmu, tâs spçju, sadarbîbu ar nospiedumiem izbraukuma mâkslas un pakalpojumu dokumentâcijâ;- pârbauda kases darbîbas pareizîbu, jo îpaði fiskâlo dokumentu izsniegðanas jomâ, \ t- izvçrtç kases aparâta mâjokïa, fiskâlâs atmiòas, mâtesplates un fiskâlâ elementa stâvokli attiecîbâ uz lîgumu ar bûvmateriâliem, \ t- pârbauda patçrçtâja displeja pareizîbu,- pârskatîðanas rezultâts kopâ ar atrunâm tiek saglabâts servisa mâkslâ.

nieki:1. Nepiecieðamais tehniskais pârskats vçlas bût gatavs un, kad naudas lîdzekïu lietotâjs ir apturçjis savu enerìiju vai kâdu iemeslu dçï pârtraucis reìistrçt pirkumus uz fiskâlo summu, bet viòð nereìistrçja naudas lîdzekïus.2. Tehniskâs pârskatîðanas sezonâ, pirmkârt, ðîs kases aparâta bûvniecîbas tçmas, kas ir atbildîgas par pirkumu reìistrçðanu un kuras nepareizâ dzîve var ietekmçt zemo nodokïu aprçíinu. Tâdçjâdi pârskatîðanas laikâ servisa tehniíis nepieprasa defektus, kas ienâk kasç, kâ arî nepârbauda, vai citi aprîkojuma faktori, piemçram, mehânisms, kas atbild par drukâðanu, elektroapgâde - darbojas labi. Protams, lietotâjs var lûgt servisa tehniíi pârbaudît kases aparâta statusu un mainît bojâtos priekðmetus, lai gan tie bûs funkcijas, kas veiktas ârpus tehniskâs pârbaudes.