Kases rciins

Pienâkums izmantot bingo xl fiskâlo kases aparâtu attiecas uz daudziem Polijas uzòçmçjiem. Tad viòa palîdz sakrist ar Nodokïu biroju, pateicoties kurai lietotâjs var âtri saòemt kvîti ar iegâdâto materiâlu sarakstu un vçrtîbu. Ðî ierîce var uzlabot veikala darbîbu, bet pirkðana var bût liela problçma - jo îpaði maziem veikalniekiem. Kases aparâts ir grûts izdevums.

Nav brînums, ka uzòçmçji cenðas pçc iespçjas labâk rûpçties par saviem kases aparâtiem. Viòi tos aizsargâ nesen sistemâtiskas tehniskâs pârbaudes. Kopâ ar pieòçmumu tie bûtu jâizmanto ik pçc diviem gadiem, tomçr nav neviena uzòçmuma, kas ik pçc 12 mçneðiem piedâvâ ðâdu pârskatu. Tâdçï viòð atceras labi zinâmâs spçcîgâs îpaðîbas, jo uzòçmçjs tomçr garantç, ka viòa fiskâlâ kase pastâv racionâli. Bieþâkas tehniskâs kontroles priekðrocîba ir iespçja savlaicîgi atklât nelielus pârkâpumus un veikt remontu, jo tas nav saistîts ar pârdoðanu ar augstâm izmaksâm.Finanðu iestâdes tehniskais pârskats ir mçríis, kas jâpilda katrai personai, kurai ir ðîs mçbeles. Kâpçc jûs nevarat aizmirst par to? No vienas puses, ðâda pârskatîðana ir svarîga finanðu iestâdes galvenâ mçría dçï, no otras puses - noteikumu dçï. Kopð 2008. gada decembra visiem uzòçmçjiem, kuriem ir fiskâlâ kase, ðâda pârskatîðana jâveic reizi divos gados. Ja viòð aizmirst veikt ðâdu pârskatîðanu, viòð pakïauj sevi atbilstoðâm sekâm. Saskaòâ ar pieòçmumu var uzskatît, ka ðâds naudas sods ir tâds, ja tie, kas nav pareizi sagatavojuði grâmatvedîbas uzskaiti. Ikviens, kas nevçlas bût atbildîgs par nodokïu pârkâpuma izdarîðanu, nevar aizmirst par kases aparâta pârskatîðanu. Tâdçï daudzi uzòçmçji cenðas izvçlçties pakalpojumu vai kases aparâtu, kas papildus piedâvâ tehniskâs pârbaudes, kas atbalsta viòu pienâkumus. Tomçr ir uzòçmumi, kas pârdod kases aparâtus, kas piedâvâ pastâvîgus pârskatus par reklâmas cenâm. Ir vçrts izmantot ðâdus pakalpojumus, ir vçrts vçrsties pie uzlîmçm, uz kurâm jûs varat vçrot pçdçjâs pârskatîðanas datumu. Tâ rezultâtâ tiek samazinâts risks, ka nâkamajam pârskatam tiks noteikts termiòð, un nodokïu maksâtâjs var sasniegt vienkârðus mçríus.