Kases ierobethojuma pienakums 2011

Pienâkums izveidot kases aparâtu tika ieviests visâm personâm, kas pârdod fizisku personu prâtus, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Ieòçmumi no kases aparâtiem ir cita starpâ ieraksti un labs nodokïu aprçíins. Kâdi kritçriji jâatbilst kases aparâtam, lai to varçtu svinçt tirdzniecîbâ un pakalpojumos?

Labs kases aparâts tika izveidots ar 2013. gada 27. augusta ekonomikas ministra rîkojumu. Ðîs tiesîbas tiek iegûtas Dziennik Ustaw no 2013. gada 16. septembra, zem poz. 1076, un attiecas uz kritçrijiem un tehniskajiem nosacîjumiem, uz kuriem fiskâlie lîdzekïi vçlas atbildçt. Ir vçrts pieminçt galvenâs iezîmes - kases aparâtam jâbût aprîkotam ar pulksteni, kas norâda par preces vai pakalpojuma samaksas datumu un laiku, tajâ ietverta nemainîga unikâla numura izsaukðana atmiòâ, tai joprojâm ir neatgriezeniski jâglabâ pirmâ un visa atcelto kvîðu vçrtîba.Tâpat, tâpat kâ jaunu ierîèu gadîjumâ, ðeit ir jâveic regulâra tehniskâ pârbaude. Ja kases aparâts darbojas bez problçmâm, pirmais samazinâs tieði divus gadus no kases aparâta fiskalizâcijas brîþa. Pçc pârskatîðanas nâkamo divu gadu laikâ tiek veikta cita pârskatîðana. Pateicoties tam, naudas un kases aparâts darbosies gudri un bez problçmâm.Nedaudziem desmitiem mûsu uzòçmumu pârdod fiskâlâs kases. Veikalu kases aparâti ir visu raþotâju datu izplatîtâji. Tâm arî jânodroðina uzturçðanas pakalpojumi. Klientam, kas iegâdâjas kases aparâtu, nav jâbût iespçjai bût pilnam. Katrs pârdevçjs ir pienâcîgi jâinformç par to, kas bûs unikâlais kases aparâts uzòçmçjdarbîbas veidam. Protams, visi saprot, ka jaunâ biïete ir paredzçta taksometram, otram - jurista vai ârsta kabinetam, bet otra - veikalam. Kases aparâta izmaksas, cita starpâ, atðíiras ar tâs masu un papildu funkciju skaitu. Ðâds papildu darbs un aprîkojums tad ir pierâdîjums par auto lâdçtâju kasç, kas palîdzçs katrai sievietei, kas veic transporta pakalpojumus. Veikaliem ieteicams izmantot kases aparâtus, kas aprîkoti ar svîtrkodu lasîtâju, un sadarbîbu ar veikalu svariem. Kases aparâtu raþotâji arî iegûst bagâtîgu kolekciju.