Kases aparats

Visiem nodokïu maksâtâjiem, kas piedâvâ pakalpojumus fiziskâm personâm, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu, ir jâreìistrç, izmantojot fiskâlâs ierîces, piemçram, kases aparâtu vai nodokïu printeri.

Fiskâlâ kase ir aprîkojums, kas plaði izmantots veikalos jau daudzus gadus, bet arî daþâda veida pakalpojumu sniedzçji, sâkot ar datoru pakalpojumiem un beidzot ar ârstiem.Posnet printeris ir tipisks daþâdu veidu uzòçmçjiem. Viòiem, pirmkârt, ir augsta lîmeòa mazumtirdzniecîbas íçdes, kurâs ir redzami pat vairâki tûkstoði ieòçmumu dienâ.Bet apsveriet, kâpçc kases aparâts nebûtu piemçrots ðim nolûkam, bet arî spçj apstrâdât lielu daïu ieòçmumu? Piekriðana, bet kases aparâts mums neizdrukâs PVN rçíinu un priekðmetus, kas nav ðâda iekârta, tas beidzas manuâli, kas nav piemçrots no efektivitâtes un servisa uzlaboðanas viedokïa. Tas vçl jo labprâtâk noved pie tâdiem risinâjumiem pat mazâkiem uzòçmumiem.Printera iegâde nav populâra, tajâ galvenâ uzmanîba pievçrsta nepiecieðamîbai uzlikt vairâk nekâ divus tûkstoðus patîkamu, un jâatceras, ka ðis rîks, atðíirîbâ no valûtas, nedarbojas atseviðíi. Lai to atbalstîtu, ir nepiecieðams dators, kas aprîkots ar labu pârdoðanas programmu, kas ir arî izmaksas, bet milzîgas priekðrocîbas. Tâpçc mums ir iespçja izsekot pârdoto produktu aizplûðanu jau kvîts izdrukas sezonâ, bet ne tad, kad kases aparâti ir veiksmîgi, tikai pçc noliktavas programmas pârdoðanas.Izvçloties printeri, jums jârûpçjas par to, kura preèu datu bâze (PLU kodu skaits, mûsu çdiens ir dots un izvçlas apmçram 20 procentus vairâk, nekâ tas ir lietderîgi ðim periodam, jo jaudu nevar palielinât un mûsu izvçlçtâ summa var palielinâties. Vçl viena svarîga sastâvdaïa, kurai mums ir jâpievçrð uzmanîba, ir ikdienas pieðíirto ieòçmumu skaits.

Mçs kopîgojam printerus kodu un izdrukâto ieòçmumu skaita dçï:- mazie / portatîvie - vidçji 100-150 biïetes dienâ- veikaliòi - nodoti pilniem tirdzniecîbas punktiem un satur lielu preèu kompleksu.Paðlaik ierîces ar tikai vienu papîra rullîti klientu rçíiniem sâkas, jo kopija ir ieteicama elektroniski SD kartç.