Kases aparats lcts

Ar kases aparâtu mçs varam tikties ar fiziskâm personâm, kas ir atbildîgas par produktu vai pakalpojumu, un ðâda apgrozîjuma ietekme pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kas ir un kâ ir fiskâlâ kase?Kases aparâts ir pçdçjais lîdzeklis, ar kuru tiek pârdoti produkti vai pakalpojumi. Pateicoties tam, apziòa, kas maksâ par produktu vai pakalpojumu, var iegût precîzu to, ko tâ sniedza. Ðeit ir uzskaitîta katra situâcijas precîza cena un kopçjâ summa. Pierâdîjums par pârdoðanu, tâpçc nekas jauns kâ kvîts. Tieði pateicoties viòam, mçs zinâm, par ko un cik daudz viòi deva, un varbût nejauði ðî summa nav pârâk augsta vai pârâk maza. Tas notiek arî tâpçc, ka klients neapzinâti iegûs bojâtas preces. Tajâ paðâ laikâ kvîts tiek izmantots, lai sadarbotos ar ðâdu izstrâdâjumu nâkotnç vai par naudas vçrtîbu, kas bûs lîdzvçrtîga klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts tiek izmantots ne tikai izrakstu drukâðanai. Tâs otrâ funkcija ir reìistrçt pârdoðanu. Pçc katra pârdoðanas beigâm piegâdâtâjs ir atbildîgs par ikdienas ziòojuma sniegðanu. Pateicoties tam, daþi produkti tiks reìistrçti, kâdi produkti ir pârdoti, cik daudz par tiem ir samaksâts un cik daudz PVN tiem bija no viòiem.

ERC kases aparâtsIr daudz kases aparâtu. Mçs varam atðíirt ERC kases aparâtu vai elektronisko kases aparâtu kâ pierâdîjumu. Ir pçdçjâ nauda, kas ir programmas, kuras raþotâjs ir augðupielâdçjis. Tos nevar mainît. Un tai ir diezgan maza datu ietilpîba, kas tagad ir pilna pçc vairâkiem gadiem. Pçc tam ðâda kases îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var apmainît finanðu moduli citam vai pilnîbâ mainît visu citu. Ðajâ kases lînijâ cita starpâ ietilpst mobilie kazino, savrupi kases aparâti vai sistçmas kases aparâti.

Fiskâlie terminâïiOtrais kases aparâta veids ir POS kases aparâts vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos sauc arî par datoru kases aparâtiem. Tie galvenokârt veidoti no datora, fiskâlâ printera, tastatûras un monitora. Kases aparâti ir arî universâli, kas pierâda, ka ir svarîgi tos pievienot un, piemçram, fiskâlos terminâïus, svîtrkodu skenerus vai elektriskos svarus. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât attiecîbâs no citâm vajadzîbâm vai uzòçmçjdarbîbas attîstîbai.