Kases aparata 2015 maksajums ar bankas parskaitijumu

Kases aparâti ir mierîga un neatòemama uzòçmçjdarbîbas sastâvdaïa savâ valstî. Mçs tos satiekam katrâ uzòçmumâ, kuram ir pakalpojumi vietçjiem iedzîvotâjiem un dara ar tiem darîjumus. Protams, ðim noteikumam ir daþi nelieli izòçmumi. Viens no tiem ir lieta, kad pilnîgs maksâjums tiek veikts bez skaidras naudas. Citiem vârdiem sakot, pârskaitîjums notiek tieðsaistç, bet neuzrâda fizisko naudu maksâjumu organizâcijâ. Un visa pirkuma reìistrâcija ir jânorâda uz fiskâlâs ierîces.

Lai gan fiskâlie kases aparâti, protams, var bût patstâvîgi, bieþi vien ir daþas ârçjâs ierîces, kas tirdzniecîbas laikâ izmanto jaunas versijas. Kâda veida iekârtas mçs runâjam?

Fiskâlais printerisSâkumâ interesçsim fiskâlo printeri. Precîzâk, tas nav grupas priekðmets, kas ir speciâli çdieni kasç. Tas ir diezgan aizvietotâjs, sava veida rezerves maðîna, ko parasti izmanto, ja tas ir daudz çrtâk nekâ fiskâlâ kase. Jo bieþâk mçs apmeklçjam daþâdus veikalus, jo vairâk mçs esam pârliecinâti, ka tâ plâno daudzas priekðrocîbas, kas nav kases aparâtam. Tomçr jâatzîmç, ka tas ir redzamâ risinâjumâ, kas ir ierobeþotâks nekâ tas. Proti, ne tas, ka jûs dzîvojat, ja tas vçl nav savienots ar datoru. Fiskâlie printeri ir interesanti sareþìîtâs mazumtirdzniecîbas íçdçs un aptiekâs, t.i., vidç, kur tiek piedâvâtas daudzas lielas preces. Fiskâlâ printera cena kompozîcijâs tiek òemta no tûkstoðiem zlotu.

Elektriskie svariPârvietosimies uz interjeru vai daþu papildu instrumentu aprakstu kases aparâtiem. Viens no visbieþâk lietotajiem dzçrieniem no ikdienas dzçrieniem ir elektroniskie svari. Tos izmanto vietâs, kur produkti tiek piegâdâti ar spçku, un vçrtîba ir neatdalâma no masas. Piemçram, jûs varat drosmîgi dot veikalus ar garðvielâm, dârzeòiem vai augïiem. Bieþi vien tie tiek izmantoti lielveikalos iepriekð, lai gan arvien bieþâk mçs sastopamies ar konkrçtu tendenci ðâdâs vietâs. Proti, lietotâjs arvien bieþâk spçj paði nosvçrt savu produktu un dot to valûtai ar jau noteikto cenu. Tomçr ðâdâ situâcijâ elektroniskâ skala nav papildu maksâjums kasç.

Kodu lasîtâjsVçl viena noderîga ierîce ir cenu pârbaudîtâjs. Tas klientam iepazîstas ar izvçlçtâ produkta cenu, bez nepiecieðamîbas atkârtot ar viòu galvenajâ biïeðu kasç. Tas ievçrojami uzlabo iepirkðanâs komfortu un uzlabo saziòu ar klientu.