Kada mikroskopa lai redzctu spermu

Ekspluatâcijas mikroskopi tiek izmantoti, veicot darbîbas, kas prasa lielu precizitâti zemâ darbîbas jomâ, kas ir iemesls, kâpçc tika piemçroti ar medicînisko ârstçðanu ar virsmu oftalmoloìija, stomatoloìija, neiroíirurìijâ, un otolaryngology. To paðu operâciju mikroskopu ne tikai standarta lîdzeklis mikroskopisko izpçti, kas ir tikai, lai palielinâtu attçlu, bet attçla uzlaboðanas iekârtâs stereoskopowoúã tudzieý lauka dziïumu. Cita starpâ tiek izmantoti darba mikroskopi mikroíirurìijâ, kas ir íirurìiska metode, kas sastâv no daudzu delikâtu anatomisku radîbu ârstçðanas. Daþi íirurìiskie mikroskopi, kas tiek izmantoti mikrosíirurìiskajâs operâcijâs, izmantojot iebûvçtu kameru, arî ïauj precîzi dokumentçt ârstçðanu.Mûsdienu íirurìiskajos mikroskopos ir sareþìîta íirurìiskâs optikas mehâniskâ apturçðana, jaunâkâ paaudze un tâ ir sakârtota koaksiâlajâ ksenona apgaismojumâ, autofokusâ, autobalîzç un varioskopâ. Daudzi mûsdienîgi risinâjumi, kas tiek izmantoti jaunâs paaudzes ekspluatâcijas mikroskopos, samazina risku kïûdîties bîstamo darbîbu laikâ, kas ietaupa veselîbu vai dzîvîbu. Citi darbîbas mikroskopi tiek pilnîbâ automatizçti, un to pastâvçðanas parametrus var sinhronizçt ar operatora skolâm, kas neiroíirurìiskâs procedûras laikâ izmanto mikroskopu. Mûsdienâs zinâtnieki spekulç, ka nepârtraukta mikroskopijas attîstîba radîs nanotehnoloìiju attîstîbu, kas, visticamâk, bûs plaðs izmantojums nâkotnes medicînâ.