Ka drukat rciinus internetam orantha krasa

Denta Seal

Ir zinâms, ka vieglas un pilnîgas fiskâlâs summas ir ne tikai atðíirîgas. Kam ðie dati ir mazi fiskâlie maksâjumi un kam tie ir ârkârtîgi? Ko tie atðíiras viens no otra?

Ir zinâms, ka mazâkâs lietâs ir izvietot kâdu specializçtu programmatûru, tâpçc, saskaroties ar lielâm summâm, piemçram, datoriem, nelielas finanðu summas ir mazâk funkcionâlas. Diemþçl viòi spçj pielâgot daudzu veidu piedâvâjumus. Tâdâ veidâ dati ir par visiem, kuriem preèu un palîdzîbas piedâvâjumi nav ïoti atðíirîgi, un ieòçmumu saturs bieþi tiek atkârtots. Jâ, pirmâ atbilde ir trauka atmiòa.Jaunajâ vietnç mazâm fiskâlajâm summâm nav daudz vietas, daþas ir tik maza, ka tâs slçpjas somâ vai somiòâ. Tas tiek darîts ar to izmantoðanu. Bieþi vien tâs tiek izmantotas darbîbai apgabalâ, t.i., vietâs, kur populâra virsma ir atkarîga. Lai iegâdâtos, piemçram, datoru kases aparâtus, mums ir jâdod viòiem vajadzîgâ vieta. Tie pâriet no datora, monitora un fiskâlâ printera. Jâ, un cik svarîgi nav tos noteikt jebkurâ vietâ.Jaunâkajiem kases aparâtiem, proti, pârnçsâjamiem, ir ïoti izturîgs akumulators, tâpçc tos var izdarît vairâkas stundas bez elektrîbas. Ðîs svarîgâkâs bieþi prasa pastâvîgu savienojumu ar kontaktu. Papildus paðreizçjiem tiem ir daudz grûtâk, un to nodoðana no vides fonâ var radît daudz nepatikðanas. Jâ, ðî bieþa remodeling var bût problçma. Jaunâkais ir vieglâk pârkârtot.Neraugoties uz mazo kases aparâtu daudzajâm priekðrocîbâm, funkcionalitâtes ziòâ tâs nevar bût vienâdas ar grûtâkâm. Tâm nav ðâdas funkcijas, piemçram, iespçja labot kvîti pirms drukâðanas vai PVN rçíina tieða izdruka. no otras puses, mazâka funkcionalitâte tiek savâkta ar pieejamâku atbalstu. Ir zinâms, ka jo vairâk papildu vçrtîbas ir pogas, kas ir jâapgûst, lai labi izmantotu ðîs lomas. Ðâdu situâciju apguve aizòem daudz laika. Turklât tiem parasti nepiecieðama specializçta programmatûra, kas apvieno citas izmaksas. Tâdçjâdi pareizâs iekârtas izvçle ir atkarîga no citâm uzòçmçja vajadzîbâm.