Jus ieteiktu gaias madina

Kas bija tikai ievçrojams priekðvçsturiskâ rudens skâbju kâpostiem, it îpaði laukos, tas bija skaists. Pilsçta vienmçr bija çrta mûsdienu nozîmç. Viòi devâs uz veikalu, nopirka gatavus kâpostus, un neviens, izòemot entuziastus vai „pienâcîgi motivçti ar pusçm”, iesaistîtos kâpostu grieðanâ un iegremdçðanâ.

Jo kâpostu grieðana neizbçgami tiek izmantota ar kodinâðanu. Vienkârðam salâtu papildinâjumam pietiek ar kâpostu zupu vai bigosu, asu nazi vai rokas kâpostu griezçju, un galîgo efektu varçja baudît gandrîz nekavçjoties. Bet tagad liela problçma bija liela kâpostu sagatavoðana kodinâðanai. Un ðeit nâk kâpostu griezçjs. Sâkotnçji tâ bija maza, manuâla ierîce, kas pçc naþa laikmeta bûtiski uzlaboja visu grieðanas procesu. Tad ðíçres parâdîjâs uz kloía - mehâniskâs. Tas bija sâkotnçjais progress tagad, jo darbs strauji virzîjâs uz priekðu un ar nelielu "tvaiku" bija svarîgi dienas dienâ pârvietoties nevis vienu, tikai daþas mucas kâpostu. Bet, tâ kâ tas parasti nozîmç ar progresu, tas tomçr jâvirzâs uz priekðu. Ðajos panâkumos tas tika sasniegts, apvienojot jau esoðos elektromotora manuâlos risinâjumus. Tomçr ðî ierîce ir dzimusi ar elektrisko kâpostu griezçju. Turklât, òemot vçrâ ðo risinâjumu, kâpostu sagrieðana gabalos jau ir virzîjusies uz priekðu. Îpaði tas, ka ideja attîstîjâs, un no jaunieðiem bija vesela virkne ðâdu ierîèu, mâjâs un lieliski rûpnieciskai izmantoðanai. Taèu nozare mums nav ieinteresçta, jo kopumâ to reglamentç tâs noteikumi un izmçri, un mçs pievçrsîsimies vidçja un maza izmçra ierîcçm. Ðo mazâko instrumentu izgatavoðanas princips ir identisks tam, kurâ darbojas elektriskâ gaïas maðînâ, izòemot to, ka skrûves vietâ ir cilindrs, kas izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda ar mazâku vai mazâku vagu. Îpaði katalogâ ir maz mainâmo ruïïu ar daþâdiem griezumu kalibrçjumiem, pateicoties lieliem vai lielâkiem ðíçlçs kâpostiem. Lielâkâ daïa ðâda veida aprîkojuma tirgû rada to, ka visi atradîs kaut ko sev un ikdienas kâpostu grieðanas darbîbu, tas pat var bût patîkams, un pçdçjais sagatavots diezgan efektîvi un nebaidoties no pirkstu bojâjumiem, jo tas daþreiz notiek ar nazi.