Juridiskas personas un fiziskas personas kopigas iezimes

Formexplode

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas pârdod preces finanðu personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Ðî ir padome, kas ïauj jums piemçrot atbilstoðus norçíinus ar nodokïu iestâdçm. Tâpçc tas attiecas arî uz tiesîbu aktiem, kas ir arî bûtiski.

Kas par fiskâlâs kases neveiksmi?

Ðâdas lietas ir vçrts nodot tâ dçvçtajâ rezerves naudâ. Tâs îpaðums nav juridiska prasîba, t.i., katra uzòçmçja darbîbâ savlaicîgi jâdomâ par ðâdu izbraukðanu. Tas darbojas lieliski daþâdâs avârijas situâcijâs, kurâm nepiecieðams atbilstoðs aprîkojuma remonts. Principâ PVN likumâ ir skaidri noteikts, ka, ja nav iespçjams izveidot apgrozîjuma reìistru, izmantojot rezerves fondu, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves banka var ietaupît nevajadzîgu un neparedzamu dîkstâvi mâkslâ. Ir vçrts òemt vçrâ, ka vçlçðanâs izdarît no rezerves kases ir jâziòo nodokïu iestâdei, pastâstot par iekârtu bojâjumiem un nododot zinâðanas par rezerves ierîci.

Diemþçl, kad ir noticis daudz, kases aparâta trûkums, ieskaitot rezervju summu, ir ierobeþots ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pârdoðanas pabeigðanu nav iespçjams sagatavot, un ðâdi rîkojumi ir nelikumîgi un spçj uzòemties sekas, kas saistîtas ar augstu finanðu slogu. Nav jâdomâ par kvalitâti, kurâ tips prasîs pareizo saòemðanu.

Bûtu viegli paziòot par remontçtâja remontdarbu un nodokïu postneta printeru neveiksmi, kâ arî par nodokïu administrâciju par nepilnîbâm, veicot ierakstu par pârvietoðanos ierîces remonta laikâ, un tikai klientiem, kuriem ir vieta pârdoðanai.

Tikai tieðsaistes izsoles veiksmîgai îstenoðanai uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava loma, bet tam ir jâatbilst vairâkiem nosacîjumiem - glabâtie ieraksti ir skaidri jâapsver, jo preces ir akceptçtas maksâjumiem; maksâjums jâveic tieðsaistç vai pa pastu. Ðajâ gadîjumâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas uz pçdçjo ievietot PVN rçíinu.